BATI ENTEGRE DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM, ENERJİ ÜRETİM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

BATI ENTEGRE DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM, ENERJİ ÜRETİM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİRAntalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından

 1 - İHALENİN KONUSU Orman Genel Müdürlüğü tarafından 13.11.2002 tarihinden 13.11.2051 tarihine kadar 49 yıl süre ile izin verilen, 2009 yılından itibaren evsel katı atık depolanmasına başlanan mevcut katı atık düzenli depolama sahasına gelen evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıkların ve sera atıklarının; ayıklanması, geri kazanılması, düzenli depolanması, çöp süzüntü suyunun nihai bertarafının sağlanması, tesisinin ve mevcut katı atık alanının işletmesi tesisin hizmet edeceği ilçelerde oluşan sera atıklarının ilçe belediyeleri ve/ veya İdare tarafından oluşturulan toplama merkezlerinden gerekli tedbirler alınarak taşınması ve bu atıkların bertarafının sağlanması, etkin verimli ve ileri mekanik, biyolojik ve/veya termal işlemler ve teknolojiler ile geri dönüşümünün azami derecede sağlandığı ve nihai düzenli depolamanın en aza indirgendiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen organik azaltım hedeflerini sağlayacak entegre atık yönetimini içeren bir tesisin tasarımı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, gerekli makine ve ekipmanların Çevre ve ilgili mevzuatlara uygun olarak temini/yapımı/montajı, tesis için gerekli tüm izin ve lisansların alınarak eksiksiz halde işletmeye alınması ve sözleşme süresince tesisin Çevre ile ilgili başta Çevre Kanunu olmak üzere yürürlükteki ve güncel meri mevzuat kapsamında işletilerek, sözleşme sonunda İdareye tam, çalışır ve sürdürülebilir vaziyette devredilmesidir. Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesislerinin sınırlı ayni hak verilmek suretiyle projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi işi 6831 sayılı Orman Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanununun 17 ve 18’inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulüyle ihalesi yapılacaktır. İŞYERİ: Antalya Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda bulunan koordinatları teknik şartname ekinde yer alan Kumluca İlçesi Katı Atık Depolama Tesisi.

2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ Sınırlı ayni hakka konu olan tesislerin tahmin edilen keşif bedeli 35.000.000 TL dir. Yapım bedeli bu bedeli aştığı takdirde lehdar idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir. Arttırıma esas ilk yıl hak bedeli 25.000 TL+ KDV’dir. Hak bedeli her yıl ÜFE oranında arttırılacaktır. Hak lehtarı ayrıca yıllık toplam gayri safi hasılat üzerinden %1 + KDV tutarını idareye ödeyecektir.

3 - İŞİN SÜRESİ İşletme süresi sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren inşaat dahil 29 yıldır.

4 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR Geçici Teminat 4.1. Geçici teminat; işin tahmin edilen keşif bedeli 35.000.000- TL ile artırıma esas Tahmini İlk Yıl Hak Bedeli olan 25.000TL’nin toplamı olan 35.025.000- TL’nin %3 (yüzdeüç)’ü olan 1.050.750-TL’dirKesin Teminat 4.2. Kesin Teminat Miktarı, işin tahmini keşif bedeli 35.000.000-TL ile ihale sonrası belirlenen ilk yıl hak bedeli toplamının %6 (yüzdealtı)’sı dır. Kesin teminata ek olarak 2. ve devamındaki her yıl için kira artışından dolay kesin teminat tamamlattırılacaktır. 07/12/2018 / CUMA / NAMIK / 10537 / EBYS 2 4.3. Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. 4.3.1. Tedavüldeki Türk Parası 4.3.2. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek Bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı yasanın 27. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş teminat mektupları (teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu menşei ülkede muteber yabancı bir bankanın garantisine dayanan ve Türkiye’de muteber bir Türk Bankasınca düzenlenmiş limit dahili ve süresiz olacaktır.) Geçici teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde bu teminat mektubu Türkiye’de mukim bir bankadan alınmış, bankanın genel müdürlüğü tarafından teyidli limit dahili, işin adına ve süresiz olarak tanzim edilecek ve bu husus teminat mektubunda açıkça belirtilecektir. 4.3.3. Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller. 4.4. İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla değiştirilinceye kadar idare tarafından tutulacaktır. 4.5. Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 4.6. Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen, teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz, üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. 4.7. Geçici ve Kesin Teminatların, nakit olarak verilmesi halinde; verilecek teminat Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca bildirilecek hesabına veya İdarenin adresinde bulunan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veznesine yatırılacak ve alınacak alındı belgeleri, Geçici Teminatlarda Zorunlu Belgeler içinde, Kesin Teminatlarda ise sözleşme imzalanmadan önce doğrudan doğruya İdareye verilecektir. 4.8. İstekli kesin teminat mektubunu İdareye sunmadan önce bir örneğini İdareye yazılı olarak sunmak ve uygundur onayını almak zorundadır. 4.9. Teminat kesin kat’i ve süresiz olmak zorundadır. 4.10. Teminat mektuplarının İdareye hitaben ve işin adına düzenlenmesi şarttır. 4.11. Takip eden yıllara ilişkin yıllık hak bedeli artışı üzerinden kesin teminat tamamlattırılacaktır.

5 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI İhale 20.12.2018 tarihinde, Perşembe günü, saat 15:00’ de Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

6 - İHALENİN YABANCI İSTEKLİLERE AÇIKLIĞI İhale, bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. Gerçek Kişilerden 7.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 7.2. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek, 7.3. Noter tasdikli imza sirküleri, 7.4. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermesi. 07/12/2018 / CUMA / NAMIK / 10537 / EBYS 3 Tüzel Kişilerden 7.5. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 7.6. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi 7.7. Tüzel kişiliğin temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 7.8. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 7.9. İş ortaklığı olması halinde iş ortaklığını oluşturan tüzel kişilerin her birinin (7.5,7.6,7.7) deki esaslara göre temin edecekleri belge, (idareye karşı Ortaklar ve lehdar birlikte ayrı ayrı Sözleşme ve Şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.) 7.10. İsteklilerin iş ortaklığı olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun İş Ortaklığı Beyannamesi ile Ortaklarca İmzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirleri, ayrıca grubun bütün Ortakları İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 7.10.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. Gerçek ve Tüzel Kişilerden 7.11. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslını 7.12. Bu ilanın 4.1 Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi 7.13. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı 7.14. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı 7.15. Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dosyasının aslı. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan en az bir tarafın İhale Dosyasını satın almış olması ve satın alınan İhale Dosyasının her sayfasının, İş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak, kaşelenmesi gereklidir. 7.16. İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış İstekli İrtibat Bilgileri Formu 7.17. Bir örneği şartnamenin ekinde verilen Teknolojik Sistem ve Uygulamalara İlişkin Taahhütname 07/12/2018 / CUMA / NAMIK / 10537 / EBYS 4 7.18. TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi. Bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İş ortaklığı olması halinde iş ortaklığını oluşturan tüzel kişilerden en az birinin bu belgelere sahip olması yeterlidir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. 7.19. Son on yıl içerisinde, yurtiçinde veya yurtdışıda; *) Bir işe ait belge ile en az 300 ton/gün kapasitede atık gelen Entegre Tesis ve düzenli depolama sahası yapmış işletmiş veya işletiyor olduğunu gösterir belgeleri sunmak *) Bir işe ait belge ile en az 2,8 MW (elektrik) ve üzeri kurulu güç kapasiteli biogaz ve deponi gaz sistemine dayalı bir enerji üretim tesisi kurmuş ve işletmiş veya işletiyor olduğunu gösterir belgeleri sunmak. İstekli yukarıdaki kriterlerin tümünü sağladığını belgelerle ispat etmek zorundadır. Kriterlerden bir veya bir kaçının sağladığını belgelemesi yeterli değildir. İş deneyime konu kapasitelerin sunulan iş deneyim belgelerinde açıkça belli edilmesi gerekmektedir. İsteklinin İş ortaklığı olması halinde her bir ortağın bu faaliyetleri yerine getirdiğini gösterir belge sunması ve ortak girişimde belirtilen pilot ortağın iş deneyim tutarının %80’ ini karşılaması, kalan kısmın diğer ortaklar tarafından karşılanması. İş ortaklığı üyelerinin en az %50 sine sahip olduğu şirketlerinin (bu husus belgelendirilmek kaydıyla) yeterlilikleri de kullanılarak teknik yeterlilik sağlanabilir. 7.20. Faaliyet Projesi Teklifi: Sözleşme süresince hak lehtarının yürüteceği ihale kapsamındaki teknik şartnamede belirtilen tüm çalışmaların ayrıntılı olarak, bu madde alt başlıklarındaki esaslara göre hazırlanmış ve hazırlayanlar tarafından onaylanmış ayrıntılı doküman dosyasını içerir. 7.20.1. Faaliyet Projesi Teklif Zarfının üzerine İsteklinin Adı veya Unvanı, açık adresi yazılacaktır. Faaliyet Projesi Teklif Zarfının üzerine ayrıca: T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BATI ANTALYA ENTEGRE ATIK DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ FAALİYET PROJESİ TEKLİF ZARFI İfadesi yazılacak, kalan yerleri yapıştırıldıktan sonra, yapıştırılan yerleri, İsteklinin 7.10.1 maddesine göre tevsik edeceği belgede adı geçen veya geçenler tarafından imzalanacak ve İstekli tarafından kaşelenecektir. 7.20.2. Faaliyet Projesi Teklifi aşağıda belirtilen unsurları içerecek şekilde hazırlanacak ve Mal ve Hizmetler Listesi ile birlikte 3 (üç) kopya halinde, İstekli tarafından uygun görülecek boyutlarda, yeterli bilgiyi barındıran bir doküman olarak basılı halde teslim edilecektir. Faaliyet Projesi Teklifi CD veya DVD ortamında Faaliyet Projesi Teklif Zarfı içinde ayrıca teslim edilecektir. Mal ve Hizmetler Listesi istekli tarafından düzenlenecektir. Faaliyet Projesi Teklifinden Mal ve Hizmetler Listesi Çıkmayan İsteklinin teklifi reddedilecektir. 07/12/2018 / CUMA / NAMIK / 10537 / EBYS 5 7.20.3. İhale Konusu İş İçin Kurulacak Yönetim Modeli Önerisi: “ İhale Konusu İş İçin Kurulacak Yönetim Modeli Önerisi” aşağıdaki başlıkları içerecektir. Organizasyon şeması İş akış Şeması, Çalıştırılacak personelinin dağılımı ve genel nitelikleri. 7.20.4. İhale Konusu İş İçin Önerilen Atık Yönetim Sisteminin Özellikleri: “İhale konusu iş için önerilen Atık Yönetim Sisteminin Özellikleri” aşağıdaki başlıkları içerecektir. • Önerilen Sistemin Genel Olarak Tanıtımı • Önerilen Sistemin Tesis Kapasitesi • Önerilen Sistemin Genel tarifi ve akış şeması • Önerilen sistemin kurulacak ünitelerinin çalışması hakkında ki bilgiler sistemin geneli içindeki rolü ve sisteme katkısı hakkındaki bilgiler • Daha önce tecrübe edilip edilmediği ve tecrübe edildi ise, hangi kapasitede ve nerelerde olduğu • Teknik şartnamede belirtilen özellikler dikkate alınarak ayrıntılı tarifleri içeren Avan Projeler ve ekleri • Önerilen sistemin Organik ve diğer atıkların bertaraf ve değerlendirme aşamalarının detayları, atık kütle dağılımı tablosu (her bir ünite için giren atık miktarı, çıkan atık miktarı, çıkan ürün miktarı, enerji üretim değerleri vs.) • Geri kazanım işlemi sonrası kalan atığın ne şekilde değerlendirileceği ve/veya bertaraf edileceği 7.20.5. İhale Konusu İş İçin Teklif Edilen Sistemin Atık İmha Kriterleri: İhale Konusu İş İçin Teklif edilen Sistemin Atık İmha Kriteri” aşağıdaki başlıkları içerecektir. • Tesis tamamlandığında deponi tesisine gömülecek atık miktarının toplam gelen atık miktarı içindeki ağırlık ve hacim yüzdesi • Depo sahasının dolmasından sonra sahanın değerlendirilmesi için yapılacak işlemler 7.21. İsteklinin Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak Banka Referans Mektubu (tahmini hak bedeli ve tahmini keşif bedeli toplamının asgari %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi olduğunu gösterir Genel Müdürlük teyit yazılı olacaktır. İsteklilerin ortak girişim olması halinde referansı bir ortak karşılayabilir veya ortak girişimi oluşturanların referans mektuplarındaki toplam rakam esas alınır.

8 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 8.1. 2886 sayılı kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan, gerekse dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, Sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve ek işletme teminatı gelir kaydolunur. 8.2. İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamazlar. 8.3. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan İstekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatları gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9 - TELİFLERİN HAZIRLANMASI 9.1. İÇ ZARF 9.1.1. İç zarf içerisine yalnız usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu konulacaktır. Teklif mektubu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanacaktır. Teklif mektubunda Büyükşehir Belediyesine verilecek yıllık hak bedelinin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme (imza ve paraflı olsa dahi) bulunan teklifler kabul edilmeyerek hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektubu, teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. İş Ortaklığı olması 07/12/2018 / CUMA / NAMIK / 10537 / EBYS 6 halinde, teklif mektupları bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır. Burada sayılan özellikleri taşımayan teklif mektupları reddolunacaktır. Ayrıca bunların sonradan değiştirilmesi düzeltilmesi veya eksiklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. 9.1.2. İç zarf kapatılması: Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp İstekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine İsteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Zarfın üzerine “TEKLİF ZARFI” ibaresi yazılacaktır. 9.2. DIŞ ZARF 9.2.1. Dış zarf içerisine aşağıdaki belgeler konulacaktır. 9.2.1.1. İç Zarf 9.2.1.2. İşbu şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen belgeler zarfa konularak kapatılacaktır. Kapatılan zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı, adresi ve teklifin “T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BATI ANTALYA ENTEGRE ATIK DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ” olduğu yazılacaktır.

10 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ 10.1. Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 20.12.2018 günü saat 15:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Hizmet Binası) verilecektir. 10.2. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. 10.3. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 10.4. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

11 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ 11.1. İhale işlem dosyası Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından mesai saatleri içinde temin edilebilir ve idarede ücretsiz olarak görülebilir. 11.2. İhale dosyasının bedeli 2.000.00 Türk Lirası olup Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına yatırılacaktır. 11.3. İhale dosyasını satın alanların, bir örneği bu şartname eki olan “ İstekli İrtibat Bilgileri Formu” İhale Dosyasını satın aldıkları günü takip eden ilk işgünü mesai saati bitimine kadar imzalayarak idareye elden teslim etmesi zorunludur. Söz konusu formun doldurulmaması veya formda eksik veya yanlış bilgi verilmesi durumlarında ve şartname satın alınmasından sonra meydana gelebilecek değişikliklerin ilgililere ulaşmaması halinden idare sorumlu tutulamaz