TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIRAnkara Büyükşehir Belediye Başkanlığından

 Mülkiyetine Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ilan giderleri, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 20.12.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18.katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler; a - Kimlik ve Yetki Belgeleri. b - İkametgâh Belgesi. c - Teklif Mektubu, d - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, e - Yer Görme Belgesi. f - Şartname Alındı Makbuzu. g - Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. 06.12.2018 “PERŞEMBE” SEDA 10460 “CD” (Mutlaka Gününde “Artırma İlanları” (2)

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

S. No İlçe Mahalle Ada/ Parsel Alanı (m2 ) Belediye Hissesi H. Max Emsal Kullanım Amacı Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati 1 Y. Mahalle Orman Çiftliği 7627/22 83.037,25 83.037,25 Mania Kotu 865 mt. 1,50 Arsa 153.618.912,50 4.608.567,38 14:00 2 Y. Mahalle Ergazi 14943/4 10.330,50 10.330,50 Mania Kotu 884 mt. 1,75 K.S.A. 20.661.000,00 619.830,00 14:00 3 Çankaya Dikmen 29409/1 10.636,00 10.636,00 MA - Serbest E. İnşaat Alanı 35.133,00 m² Mesken Alan 38.289.600,00 1.148.688,00 14:00 4 Gölbaşı Kızılcaşar 123561/1 16.200,00 16.200,00 Serbest 1.95 Konut 32.400.000,00 972.000,00 14:00 5 Y. Mahalle Çerçideresi 64785/2 22.148,00 22.148,00 Serbest 2,00 Ticaret - Turizm - Konut Alanı 73.088.400,00 2.192.652,00 14:00 - Ankara İli Yenimahalle İlçesi Orman Çiftliği Mahallesi hudutları dâhilinde kalan 83.037,25 m2 ’den ibaret imarın 7627 ada 22 numaralı parselin tasarruf hakkı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyemiz arasında yapılan protokoller çerçevesinde Belediyemize ait olup; 80.909,86 m2 Maliye Hazinesi hissesinin tapu ferağı Bakanlık Makamının 02.04.2018 tarih ve 10957 Sayılı Olur’ları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili personellerince, Mülkiyeti Belediyemize ait olan 2.127,39 m2 hissenin tapu devri ise Belediyemizce görevlendirilen personel tarafından gerçekleştirilecektir. Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr