TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIRŞanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Cinsi Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2 ) Hazine Hissesi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati 63130100328 Şanlıurfa Karaköprü Karaköprü Arsa 3294 2 10.550,27 Tam A - 5 Konut Alanı Boş ve işgalsizdir. 11.610.000,00 2.902.500,00 25.12.2018 09:00 63130100329 Şanlıurfa Karaköprü Karaköprü Arsa 5837 1 5.230,81 Tam A - 5 Konut Alanı Boş ve işgalsizdir. 5.753.891,00 1.438.473,00 25.12.2018 15:00

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen 1. sıradaki 1 (bir) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile; 2. sıradaki 1 (bir) adet taşınmaz ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddeA6:P19sine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Kadri Eroğan Caddesi Maliye Sarayı Kat:4 adresinde bulunan Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

3 - İhaleye katılacakların; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri, ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir. d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

4 - Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri peşin olarak defaten ödenebileceği gibi, yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte eşit taksitler halinde de ödenebilir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

5 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfasından görülebilir.