TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TAŞINMAZ SATILACAKTIRDenizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden

 1 - Aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazın satış ihalesi 18.12.2018 tarihinde, Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile tabloda belirtilen saatte yapılacaktır.

2 - İhale, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının zemin katıdaki toplantı salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3 - İhaleye katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2018 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

4 - İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

5 - Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.

6 - Taşınmaz satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.

7 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

8 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALA İLİŞKİN TABLO Sıra No Mahallesi Mevkii Cinsi Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Hazine Payı İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati 1 Eskihisar - Arsa M22a18a2a 6573 5 2.625,00 Tam Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Boştur 2.363.000,00 236.300,00 14:00