HİZMET SATIN ALINACAKTIR

HİZMET SATIN ALINACAKTIRTKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden

 İşletmemiz ihtiyacı olan Hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

1 - İdarenin Adresi : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111 45500 Soma/MANİSA a) Telefon ve Faks Numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 - 613 20 13 b) Elektronik Posta Adresi : elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin a) Niteliği - Türü - Miktarı İKN Dosya No İhale Tarihi ve Saati İşin Süresi 1 Kontrol Şube Müdürlüğü Eynez Yeraltı Kontrol Başmühendisliğine bağlı stok sahalarından 450.000 ton kömürün yüklenmesi, Soma B Termik Santrali 1 - 4 ve 5-6 üniteleri kamyon bunkerlerine veya stok sahalarına taşınması ve boşaltılması işi 2018/624162 2018/1768 21/12/2018 Saat: 14:00 120 gün b) Yapılacağı Yer : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa c) İşin Süresi : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. d) İhale Usulü : Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı Yer : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa

4 - İhale dokümanı; Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 170,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr