Aydınlatma ve Temizlik Malzemeleri

Aydınlatma ve Temizlik MalzemeleriT.C.

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ İDARI VE MALI IŞLER

 

DAIRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI

16 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ

SATINALINACAKTIR.

DEVLET MALZEME OFİSİ

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

T.C İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

ihtiyacı çeşitli muhtelif cins ve miktar temizlik malzemeleri Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile

ihtiyaç sahibi kuruluşça talepte bulunulan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Bölge Müdürlüğümüzde ve Ofisimiz internet

sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman

bedelini (100,-TL.) Müdürlüğümüz veznesine veya Müdürlüğümüzün banka hesabına

yatırmaları gerekmektedir.

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına

eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla

birlikte teknik şartname ve/veya marka ve modeline ile Ofis Tip Ticari Şartnamesi ve ihale ek

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname, KEP beyan formu ve Tip Ticari

Şartnamesi’nin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler

bulunacaktır.

3-Teklifler 11.12.2018 günü, saat 12.00’a kadar Bölge Müdürlüğümüz Ticaret Servisi

Mahalli Satınalma Komisyonunda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki

gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarflar açılacak,

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade

edilecektir.

5- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamesinin 7. Maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını

müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici Teminat verilecektir.

7-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler

değerlendirilmeyecektir.

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanunun 3. Maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup,

Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

T.C.

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ İDARI VE MALI

IŞLER DAIRE BAŞKANLIĞI İHALESİ İLE İLGİLİ İHALE EK ŞARTLARI

1)Ticari Şartnamenin ‘’İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI’’ başlıklı 2.maddesinin diğer

belgeler kapsamındaki (g) bendi çerçevesinde verilecek ilave belgeler aşağıda gösterilmiştir.

a) Firma imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler veya sanayi sicil belgesi

veya kapasite raporu,

 

b) Firma yetkili satıcısı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ile yetkili

satıcılık belgesi alınan firmanın üretici/distribütör olduğuna dair belge,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise

yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi,

d) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak

yürürlüğe konulan ‘’Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’’ gereğince,

ekli listede yer alan malzeme için;

1)’’Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi’’

2)Yönetmelik ekli listede yer alan ve her mal grubu için belirlenen kullanım ömrü

süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine listede belirtilen yer, sayı ve özellikte

kurulmuş olan servis istasyonlarının,

—Açık adres ve ticaret unvanlarının,

—Telefon ve faks numaralarının,

— Servis Yetkililerinin telefon ve faks numaralarının belirtilmesi suretiyle listesi

e) Olması halinde, TSE belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler ile işin geciktirilmesi

halinde uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından

verilen sertifikalar ile can ve mal güvenliği bakımından önem arz eden ve Bilim Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğler ile TSE marka zorunluluğu getirilen sanayi

malları için TSE belgesi

f) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak

yürürlüğe konulan ‘’Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’’ uyarınca firma

garanti belgesiyle satılmak zorunda olan mallara ait garanti belgelerinin orijinal nüshaları,

2) Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve

eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini firma üstlenecektir. Bu

yükümlülüğün firma tarafından yerine getirilmemesi halinde İdarenin (malı teslim alan kurum

veya kuruluşun) garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri varsa firmanın alacaklarından

kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek, yoksa firmadan talep etmek

hakkına sahiptir.

Garanti süresi boyunca firma tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer

dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımı sağlanacaktır.

Firmanın sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen, bakım ve onarım

yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle

mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır. Firmanın bakım ve

onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkânsız

hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, firma, malın aynısını ücretsiz temin

etmekle yükümlü olacaktır.

3) İhale konusu işin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler

değerlendirilmeyecektir. Teklif mektuplarında teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri

belirtilecektir.

4)İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü

olarak tekliflerini sürdürebilmeleri şeklinde olacaktır.

5-İhale konusu alımla ilgili teknik şartnameye cevaplar verilecektir. Verilecek cevaplar ve

varsa ihale konusu ürün ile ilgili resim broşür ve tanıtıcı diğer dokümanları ile DİĞER İHALE

DÖKÜMANLARI(Teklif mektubu, Geçici Teminat, İhale Evrak Bedeli, Kep Beyan Formu hariç)

 

iki takım olarak ve PDF formatında(tek dosya) CD içerisinde taranmış olarak Ofis’e tevdi

edilecektir.

6) Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü (11.12.2018) saat 14.00’de evvela dış zarflar

açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek ,bu

inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif

sahiplerine iade edilecektir.

8) 31.12.2018 tarihine kadar faturalandırmak kaydı ile İhale konusu malzemenin teslim

süresi teklif mektuplarında belirtilecek olup, teslimat bu süre içinde, ’nce gösterilecek yere teknik

şartname, ticari şartname ve ihale ek şartlarına uygun olarak tüm kurulum işlemleri yapılarak tam,

sağlam ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

9) Ofisin muayene hakkı saklı kalmak kaydıyla, İhale konusu malzemenin muayenesi

teknik şartnamesine uygun olarak ihtiyaç sahibi kuruluşça yapılacaktır.

10) Tekliflerin hazırlanması aşamasında ,ihale dokümanından açıklanmasına ve değişiklik

yapılmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ,son teklif verme gününden 3(üç) öncesine

kadar yazılı olarak açıklama ve değişiklik talep edilebilir.Bu tarihten sonra yapılacak açıklama ve

değişiklik talepleri ile doküman satın alınmadan yapılacak başvurular değerlendirmeye

alınmayacaktır.

11)İhale Konusu Malzemenin bedeli, teknik şartnamesine ve ihale şartlarına uygun olarak

yapılacak teslimatı müteakip, bir örneği ofisimizde mevcut malzeme muayene teslim tesellüm

tutanağı Kuruluşça mahallinde düzenlenip resmi bir yazı ekinde İstanbul Bölge Müdürlüğüne

gönderilmesinden sonra ,Ofis ticari şartname hükümleri dahilinde ödenecektir.

12) İhaleye iştirak edecek firmalar, ihale doküman bedeli olarak 100,.-TL’yi Ofis

veznemize veya Ofis banka hesabına yatırarak alacakları belgenin aslı ve bir suretini diğer

belgelerle birlikte teklife ait dış zarf içine koyacaklardır. İhalenin bütünüyle iptali haline ,ihale

evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

13) Geçici Teminat: Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından

belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat

verilecektir.

14)Teklifler ,Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.

TALEP TAKİP BE8A8BU4Z

 

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BANKA HESAPLARI:

T.C.Ziraat Bankası Kadıköy Şubesi TR92 0001 0006 2537 7118 7666 47

T.C.Ziraat Bankası Gebze Şubesi TR19 0001 0001 6437 7118 7666 64

T.Vakıflar Bankası Kadıköy Finans Market Şubesi TR56 0001 5001 5800 7293 8055 85

T.Vakıflar Bankası Gebze Şubesi TR95 0001 5001 5800 7299 1515 23