Tıbbi Cihaz ve Laboratuvar Malzemeleri

Tıbbi Cihaz ve Laboratuvar MalzemeleriDMO Bursa Bölge Müdürlüğü Tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve

Araştırma Merkezi Müdürlüğü İhtiyacı ''1 Adet Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı'' Satın Alınacaktır

DEVLET MALZEME OFİSİ BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN Ofisimizce, T.C. Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ihtiyacı aşağıda cins ve miktarı belirtilen 1 adet Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça talepte bulunulan marka/model ile teknik şartnameye uygun olarak piyasadan satın alınacaktır. İstekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. MALZEMENİN CİNSİ MİKTAR (adet) NEYE GÖRE ALINACAĞI SON TEKLİF VERME TARİHİ Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı 1 Philips Affinity 70, Toshiba i80, GE Vivid T8 14.12.2018 Saat:12.00

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. a) İstekliler, ihale dokümanlarını Bölge Müdürlüğümüzde ve Ofisimiz www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00-TL) Bölge Müdürlüğümüz veznesine veya Bölge Müdürlüğümüzün banka hesabına yatırmaları zorunludur. b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf(dış zarf-iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname , KEP beyan formu ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3-Teklifler, 14.12.2018 günü, en geç saat 12.00’a kadar Bölge Müdürlüğümüzde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, buna müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6- Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

7-İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

8- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Mevcut Elektronik İmzalar ATİF AL (I Nolu Müdürlük (Bursa) - Müdür) 05/12/2018 11:28 MURAT KAYA (Bursa Bölge Müdürlüğü - Bölge Müdürü) 05/12/2018 11:35 9- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

MUHTELİF MALZEME ALIMI İHALESİ İLE İLGİLİ İHALE EK ŞARTLARI

1-Ticari Şartnamenin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI” başlıklı 2.maddesinin diğer belgeler kapsamındaki (g) bendi çerçevesinde verilecek ilave belgeler: a) Firma imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler veya sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu, b) Firma yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ile yetkili satıcılık belgesi alınan firmanın üretici/distribütör olduğuna dair belge, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi, d) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği” gereğince, Yönetmelik eki listede yer alan her malzeme grubu için; 1)“Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” 2)Yönetmelik eki listede yer alan ve her mal grubu için belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine listede belirtilen yer, sayı ve özellikte kurulmuş olan servis istasyonlarının, -Açık adres ve ticaret ünvanlarının, -Telefon ve faks numaralarının, -Servis yetkililerinin telefon faks numaralarının listesi e) Olması halinde, TSE belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler ile işin gerektirmesi halinde uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar ile can ve mal güvenliği bakımından önem arz eden ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğler ile TSE marka zorunluluğu getirilen sanayi malları için TSE belgesi f) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan “Garanti Belgesi Yönetmeliği” uyarınca firma garanti belgesiyle satılmak zorunda olan mallara ait garanti belgelerinin orijinal nüshaları,

2-Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini firma üstlenecektir. Bu yükümlülüğün firma tarafından yerine getirilememesi halinde idarenin ( malı teslim alan kurum veya kuruluşun ) garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri varsa firmanın alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek, yoksa firmadan talep etmek hakkına sahiptir. Garanti süresi boyunca firma tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımı sağlanacaktır. Firmanın sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır. Firmanın bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, firma, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

3-İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerinin tamam olup olmadığı(istekli/aday) tarafından kontrol edilecek ve tamamı aslına uygun olarak, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte teslim edilecek ve “ihalesi yapılacak olan (işin adı) işe ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgelerin istekli tarafından tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yerin görülmüş olduğuna ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edildiğine” ilişkin yazılı Taahhütname verilecektir.

4- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

5-İhale konusu alımla ilgili ürünlere ait resim,broşür,tanıtıcı diğer dökümanlar,diğer ihale dökümanları ile teknik şartnameye verilecek cevaplar tek bir dosya olarak Ofise tevdi edilecektir.

6-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları aynı gün ya da komisyonca belirlenen başka bir tarihte açılacaktır.

7- İhale konusu malzeme sözleşmeye müteakip teslim edilecek olup teslim şekli ve süresi teklif mektuplarında belirtilecektir. Bu süre içinde malzeme, teknik şartnamesine ve ihale şartlarına uygun olarak tam, sağlam, kurulu, çalışır ve kullanıma hazır vaziyette ihtiyaç sahibi kurumca gösterilecek yere teslim edilecektir.

8-Ofisin muayene hakkı saklı kalmak kaydıyla, ihale konusu malzemenin muayenesi marka/model ve teknik şartnamesine uygun olarak ihtiyaç sahibi Kurum tarafından yapılacaktır.

9-İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında ihale dokümanında açıklanmasına ve değişiklik yapılmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak 10/12/2018 günü mesai bitimine kadar yazılı olarak açıklama ve değişiklik talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama ve değişiklik talepleri ile doküman satın alınmadan yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. Zeyilname talebinde bulunmayan firmalara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

11- İhale konusu malzemenin bedeli, Malzemenin T.C. Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce belirtilen yere teslim edilmesine ve marka/model ile teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilmesine müteakip, Bölge Müdürlüğümüz tarafından Ofisimiz ticari şartname hükümleri dahilinde ödenecektir.

12-İhaleye iştirak edecek firmalar, ihale evrak bedelini (100,00-TL) Bölge Müdürlüğümüz veznesine veya Bölge Müdürlüğümüzün banka hesabına yatırarak alacakları belgenin aslı ve bir suretini diğer belgelerle birlikte teklife ait dış zarf içine koyacaklardır. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilebilecektir.

13- Geçici Teminat: Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli teminat verilecektir.

14- Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir. İHALE KAYIT NUMARASI : 2018/634764 TALEP TAKİP NO : BEND8BJJ2