Tıbbi Cihaz ve Laboratuvar Malzemeleri

Tıbbi Cihaz ve Laboratuvar MalzemeleriAfyon Kocatepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhtiyacı "24 Kısım 57 Kalem Tıbbi Cihaz'' Satın Alınacaktır

24 KISIM 57 KALEM TIBBI CIHAZ; SATIN ALINACAKTIR.

 

DEVLET MALZEME OFİSİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Ofisimizce, T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı

24 Kısım 57 Kalem Tıbbi Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca

hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde,

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak

tekliflerini sürdüreceklerdir.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında

ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif

verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen

Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla

birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3) Teklifler, 26.12.2018 günü, en geç saat 12. 00 ’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma

Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate

alınmayacaktır.

4) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale

ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5) ) İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis

satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye

vermekte tamamen serbesttir.