HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİRTCDD 6. Bölge Müdürlüğünden 

İhale Kayıt No : 2018/614881

1 - İdarenin: a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 457 5354 / 453 1195 c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: 12 Ay süre ile 124 işçi ile 30 adet hemzemin geçit bekçiliği hizmeti

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25/12/2018 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.