TAŞINMAZ KİRALANMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

TAŞINMAZ KİRALANMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİRMuğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından

 1 - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıda tapu bilgileri, niteliği, aylık sabit brüt ciro payı, tahmin edilen bedeli ile geçici teminat tutarları belirtilen taşınmaz, 20/12/2018 tarihinde saat 14:00’de, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi No: 1 Kat: 2 Menteşe/Muğla adresindeki “Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile kiralanmak üzere ihale edilecektir. S.N. İLÇE MAHALLE MEVKİ ADA PARSEL NİTELİĞİ ALAN (m²) AYLIK SABİT BRÜT CİRO PAYI (%) YILLIK TAHMİNİ BEDEL (¨) GEÇİCİ TEMİNAT (¨) 1 Bodrum Çarşı Bodrum Limanı 776 Ada 25 Parsel ve Mücavirinde Bulunan Dolgu Alanı Gümrüksüz Satış Mağazası Giriş Mağazası : 102,50 Giriş Deposu : 12,00 Çıkış Mağazası : 51,77 Mağaza Deposu : 7,50 Ofis : 7,50 25 895.000,00 134.250,00

2 - İhale dokümanı (Şartname, Teklif Mektubu, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Şeyh Mahallesi Kocamustafendi Caddesi 1 Nolu Belediye Hizmet Binası Kat: 3 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) Menteşe/Muğla adresinde ücretsiz görülebilir veya temin edilebilir.

3 - İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; ihaleye katılacaklardan istenilecek belgeler; a) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, b) İmza sirküleri, c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi, d) Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi, e) İdare ve istekliler tarafından onaylı “İhale Şartnamesi” ile “Yer Görme Belgesi” f) Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca onaylanacak Kira/Ecrimisil/İşgaliye borcu olmadığına dair belge, g) 07/09/2017 tarihinde yürürlüğe giren Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin 6. Maddesindeki şartlara haiz olduğunu gösterir belgeler. h) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile birlikte ortak girişimi oluşturan her bir tüzel kişinin a, b, c, d, e, f, ve g maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler. i) Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

4 - İhaleye katılacak olan istekliler, ‘Kapalı Teklif Usulü’nde tekliflerini yazılı olarak yapacaklardır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

5 - Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

6 - İsteklilerin Teklif Dosyalarını en geç ihale günündeki saate kadar ihalenin yapılacağı adresteki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca istekliler Teklif Dosyalarını iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

7 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme fesih edilir.

8 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

9 - İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

10 - Her ay için Aylık sabit brüt ciro payının %25’ine isabet eden miktar bir sonraki ayın ilk 10 günü içinde, kira bedelleri ise en geç her ayın 15. günü, 12 eşit taksitte ve defaten ödenecektir.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.