ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIRİzmir - Dikili Belediye Başkanlığından

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL M2 MUHAMMEN HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE İHALE AÇIKLAMA BEDEL NİSPETİ TEMİNAT BEDEL TÜRÜ SAATİ TARİHİ 1 İZMİR DİKİLİ DEMİRTAŞ 221 27.700,00 535.533,00 TL TAM 53.553,30 TL 100,00 TL AÇIK 14:30 13.12.2018 2 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 577 3 1.380,00 1.300.000,00 TL TAM 130.000,00 TL 100,00 TL AÇIK 14:45 13.12.2018

1-)Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih , saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.

2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3-)Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV den müstesnadır.

4-)İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler; A-Gerçek Kişilerden; a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden) d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden) e-) Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname (Noterden) f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu B-Tüzel Kişilerden; a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden) d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden) 29/11/2018 PERŞEMBE AHMET ARTIRMA 10207 disket 2 e-)İmza Sirküsü (Noterden) f-) Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname (Noterden) g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

5-Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat Hesabına’ yatırılacaktır. Şartname 100 TL. karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

6-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

8-İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.

9-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

10-İlçemiz Çandarlı Mahallesi 577 ada 3 parsel TTA olarak planlı alanda kalıp, askeri yasak bölge içerisinde bulunmaktadır. 577 ada 3 parsel üzerinde halı saha bulunmaktadır. Çandarlı plan notlarında Tercihli Turizm Alanlarında konaklama tesisi yapıldığı takdirde E=0,90 - h=15,50 metredir. Bu alanlarda yatak başına 10m² hesabı ile günübirlik kullanım alanı bırakılacaktır.Apart Otel ve Pansiyon türü uygulama yapılabilir.Kullanımlar toplumun yararlanmasına açık olarak düzenlenecektir. Bu alana gelecek konut taleplerinde Taks 0,15 - Kaks 0,30 olmak koşulu ile uygulama yapılabilir. Minimum ifraz 2500m² olacaktır.Alt yapı girişimci tarafından karşılanacak daha sonra ruhsat verilecektir. Demirtaş Mahallesi 221 parsel Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde tarım alanı olarak planlı alanda kalmaktadır.Resmi yola cephesi olmadığından yapılaşma izni verilmemektedir.

11-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi, resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

12-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

13-Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.