1 Adet YATAY MİLLİ ÜNİVERSAL SATIH TAŞLAMA TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

1 Adet YATAY MİLLİ ÜNİVERSAL SATIH TAŞLAMA TEZGAHI SATIN ALINACAKTIRGazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden

 Yatay Milli Üniversal Satıh Taşlama Tezgahı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale kayıt numarası : 2018/614882

1-İdarenin a) adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA b) telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58 c) elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr

2-İhale konusu malın a) niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Yatay Milli Üniversal Satıh Taşlama Tezgahı Alımı b) teslim yeri : Gazi Üniversitesi Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKTAM) c) teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

3-İhalenin a) yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi b) tarihi ve saati : 12.12.2018 Çarşamba günü, saat: 14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7-İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 100.-Türk Lirası yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler 12.12.2018 Çarşamba günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.