TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIRKonya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından

 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN İHALENİN S. No Taşınmaz No İl İlçesi Mahalle Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (M2 ) Hazine Hissesi (M2 ) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) %20 Tarih Saati 1 42030100223 Konya Selçuklu Kayacık Arsa 29 -N -2 23938 1 6.613,00 Tam 5 Kat Blok Mesken Sahası 3.000.000,00 300.000,00 22.01.2019 10:00 2 42030100234 Konya Selçuklu Kayacık Arsa 29 -N -1 23944 1 5.351,00 Tam 3 Kat Blok Ticaret Sahası 3.500.000,00 350.000,00 22.01.2019 10:15

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında(Toplantı salonu) dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. (Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek bina - Horozluhan Mah., Abdülbasri Sok. No: 2, 42060 Horozluhan Organize Sanayi Bölgesi/ Selçuklu/Konya)

2 - Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3 - Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

4 - Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00. -TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

5 - Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

6 - İhaleye katılabilmek için isteklilerin; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2019 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

7 - İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

9 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İlan olunur.