MÜBADELE İLANI

MÜBADELE İLANIDüzce İl Emniyet Müdürlüğünden

Ekonomik ömrünü tamamlamış, hasarlı durumda bulunan (10) adet değişik cins ve marka binek oto, (6) adet kamyonet tipi taşıt olmak üzere toplam: (16) adet taşıt, yaklaşık olarak (6.000) kg. hurda alüminyum araç plakası malzemeleri 4645 Sayılı Kanunun 38. Maddesi uyarınca (4) adet 2018 model Renault Kangoo Multix Joy 1.5 dci 90 bg (Opak Mineral Beyaz, klima, polen filitresi) Standart Donanımına ek olarak yedek lastiği ve aparatları eklenmiş şekilde dizel tipi taşıt, (16) adet 195/65/15 ebatlarında Petlas Marka kışlık lastik, (2265) top VEGE A4 Fotokopi Kağıdı Copier Bond 80 Gr. olan fotokopi kağıdı açık arttırma usulüne göre mübadele edilecektir.

1 - İdarenin: a) Adresi : Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Konferans Salonu Aziziye Mah. İstanbul Cad. No: 168/1 Merkez/DÜZCE b) Telefon ve faks numarası : 0 380 524 62 74/75 (6450 Dahili) Fax: 0 380 523 56 42 c) Elektronik posta adresi : duzcelojistik@egm.gov.tr

2 - Mübadele konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : Ekonomik ömrünü tamamlamış, hasarlı durumda bulunan (10) adet muhtelif marka ve modelde binek taşıt, (6) adet kamyonet tipi taşıt olmak üzere toplam: (16) adet taşıt, yaklaşık olarak (6.000) kg. hurda alüminyum araç plakası malzemesidir. b)Teslim Etme ve Teslim Alma : Mübadelede teklif edilen taşıtlar, mal ve malzemeler Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası bahçesi Fevzi Çakmak Mah. Düzce Adliyesi Yanı Merkez/DÜZCE adresine teslim edilip, aynı adresten teslim alınacaktır. c) Teslim Etme Tarihi : Mübadelede verilmesi teklif edilecek araçlar, makineler ve artırımda teklif edilecek mal/malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren 10(on) takvim günü içinde idareye teslim edilecektir. d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı alınacak olan taşıt ile diğer mal - malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (5) takvim günü içerisinde yüklenici firma veya kişi tarafından bulunduğu yerden tek seferde teslim alınması zorunludur.

3 - Mübadele Usulü : Mübadele açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

4 - Mübadelenin a) Yapılacağı yer : Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Konferans Salonu Aziziye Mah. İstanbul Cad. No: 168/1 Merkez/DÜZCE b) Tarihi ve saati : 10/12/2018 Pazartesi günü Saat: 14.30’ da

5 - Mübadeleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Uygulanacak Kriterler: Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; a) Teklif Mektubu, b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu” c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge, d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, Ehliyet vb.) ibraz edeceklerdir.

6 - İhaleye katılamayacak olanlar: Aşağıda belirtilenler ihaleye katılamazlar. a) İhaleyi yapan idarenin harcama yetkilileri, b) İhaleyi yapan idarenin ihale iş ve işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek ve sonuçlandırmakla görevli kişiler, c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin anne, baba, eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları, ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıkları hariç), d) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

7 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - Mübadele dokümanı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Merkez/DÜZCE adresinde görülebilir ve mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satınalmaları zorunlu olup 50,00- TL karşılığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği (Düzce Muhasebe Müdürlüğüne doküman bedeli yatırıldıktan sonra makbuz ibraz edilecektir.) adresinden görülebilir ve satın alınabilir.

9 - Teklifler, 10/12/2018 Pazartesi günü Saat: 14.30’a kadar Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğine teslim edilecek, posta yoluyla teklif alınmayacaktır.(İhale veya mübadele tarihi ve saatinden sonra idareye iletilen teklif mektupları kesinlikle dikkate alınmayacaktır.) Mübadeleye teklif verilmesi şartnamenin tamamının kabulü anlamını taşımaktadır.

10 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

11 - Müdürlüğümüzce Verilecek Mala ait tahmini bedel 381.250,00.- TL (Üçyüzseksenbirbin ikiyüzelliTürklirası) olup, isteklilerin mübadeleye katılabilmeleri için tahmini bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat yatırmaları zorunludur.

12 - Sözleşme yapılmayacaktır. Ancak, şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi zorunludur.

13 - Mübadeleye katılacak firma ya da kişi işin tamamı için teklif verecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

14 - Mübadele Edilecek Malın Özellikleri: S. No Plakası Markası Modeli Silndir Hacmı (cm3 ) Motor Gücü (Kwa) Hasar Durumu (%) Durumu Hakkında Açıklamalar 1 81 A 0020 Renault Megane 2009 1598 80 …… Tamiri ile kullanılır. 2 81 A 0024 Renault Megane 2004 1598 97 …… Tamiri ile kullanılır 3 81 A 0043 Renault Megane 2004 1598 97 …… Tamiri ile kullanılır 4 81 A 0046 Ford Transit 2007 2402 - - …… Tamiri ile kullanılır 5 81 A 0055 Ford Connect 2007 1753 66 …… Tamiri ile kullanılır 6 81 A 0056 Ford Connect 2008 1753 66 …… Tamiri ile kullanılır 7 81 A 0059 Ford Connect 2011 1753 66 …… Tamiri ile kullanılır 8 81 A 0086 Fiat Albea 2008 1248 70 …… Tamiri ile kullanılır 9 81 A 0087 Ford Connect 2008 1753 90 …… Tamiri ile kullanılır 10 81 A 0099 Toyota Corolla 2004 1598 81 …… Tamiri ile kullanılır 11 81 A 0111 Renault Megane 2006 1598 110 …… Tamiri ile kullanılır 12 81 A 0118 Ford Connect 2010 1753 66 …… Tamiri ile kullanılır. 13 81 A 0122 Renault Clio 2000 1390 55 …… Tamiri ile kullanılır 14 81 A 0123 Fiat Linea 2011 1598 77 …… Tamiri ile kullanılır. 15 81 A 0124 Fiat Linea 2011 1598 77 …… Tamiri ile kullanılır. 16 81 A 0211 Toyota Corolla 2007 1598 81 …… Tamiri ile kullanılır. MAL/MALZEMELER S.N. CİNSİ MARKA MODEL MİKTARI DURUMU 1 Hurda Alüminyum Araç Plakası ….. 6.000 kg Hurda

15 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden başlamak üzere mübadele tarihinden bir gün (1) öncesine kadar, hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası bahçesi Fevzi Çakmak Mah. Düzce Adliyesi Yanı Merkez/ DÜZCE adresinde görülebilir.

16 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta veya verilen tüm teklifleri red ederek mübadeleyi iptal etmekte serbesttir. Bu durumda idare her hangi bir yükümlülük altına girmeyecektir