HİBRİT DİJİTAL ANJİYOGRAFİ SİSTEMİ ÖN YETERLİLİK İLANI

HİBRİT DİJİTAL ANJİYOGRAFİ SİSTEMİ ÖN YETERLİLİK İLANIAnkara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden

 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2018/611541

1 - İdarenin a) Adresi : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi 1. Kat Beşevler/ ANKARA b) Telefon ve faks numarası : 0312 212 56 56-3142- 2150478 c) web adresi : www.ankara.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 1 adet Hibrit Dijital Anjiyografi Sistemi b) Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi c) İşin süresi : Sözleşmenin imzasını müteakip 120 gün

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin a) Yapılacağı yer tarih ve saati : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 13.12.2018 saat 10.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, ç) İlanın 4.3 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri, d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, 4.1.1.Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1- Bu madde boş bırakılmıştır. 4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1- Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler a) Aday imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Aday yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden veya distribütöründen alınması gerekmektedir) c) Aday Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 4.3.2-Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler 4.3.2.1.-İsteklinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ na kayıtlı olduğuna dair belge 4.3.2.2-İstekliler teklif ettikleri tıbbi cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nda (TİTUBB)’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge verilmelidir. 4.3.2.3-Teklif veren firma tıbbi cihaz satış reklam ve tanıtım yönetmeliği kapsamında satış merkezi yetki belgesini teklif dosyasında sunacaktır. 4.3.2.4- Teklif edilen radyasyon koruyucu kıyafetlere ait üretim standartlarını belgeleyen, FDA, CE belgeleri, Tip İnceleme Sertifikası (madde 10) ve 11B, TAEK IEC61331-1 2015 belgesi, EN 61331-1:2014, DIN6857-1 ve ASTM F-2547-06 standartlarına uygun testler yapıldığına dair belgeler satıcı firma tarafından verilmelidir; 4.3.2.5- Teklif edilen radyasyondan koruyucu kıyafetlerin koruyucu materyali; garanti süresi ve garanti belgesi ile satıcı firma tarafından onaylanmalı, bu durum belgesi ihale dosyasında belgelendirilmelidir; 4.3.3.Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla 4.3.3.1. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevaplar 4.3.3.2. Teknik şartnamedeki tüm cihazlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal doküman , katalog fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.) 4.3.3.3. Marka ve model beyanı verilecektir.

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması 6.1.Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL(Elli Türk Lirası)karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 6.2. Ön yeterliğe baş vuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 13.12.2018 saat 10.00’a kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.