KOMATSU MARKA EKSKAVATÖRLERDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

KOMATSU MARKA EKSKAVATÖRLERDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRTKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden

 İşletme Müdürlüğümüz Komatsu marka ekskavatörlerde kullanılmak üzere yedek parça alımı işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2018/601223

1- İdarenin a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No:206 ÇAN/ÇANAKKALE b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700 c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr d) İnternet adresi: : www.cli.gov.tr.

2- İhale konusu malın: a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüz Komatsu marka ekskavatörlerde kullanılmak üzere 11(On bir) kalem yedek parça alımı işi. b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3- İhalenin a) İhale Usulü : Açık İhale (Kapalı zarf) b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu c) Tarihi ve saati : 07.12.2018 Cuma günü saat 14.00 d) Dosya no : 242-KÇLİ/20180837

4- İhaleye ait dökümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5- Teklifler 07.12.2018 Cuma günü saat 14.00’e kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.