2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN 21 ADET BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİTTE 84 İŞÇİYLE BEKÇİLİK HİZMETİ ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN 21 ADET BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİTTE 84 İŞÇİYLE BEKÇİLİK HİZMETİ ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRTCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan

 İhale Kayıt No : 2018/608824

1 - İdarenin: a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25 c) Elektronik Posta Adresi : basrimeletli@tcdd.gov.tr.

2 - İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi: 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN 21 ADET BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİTTE 84 İŞÇİYLE 12 AY SÜREYLE BEKÇİLİK HİZMETİ ALINMASI İŞİ

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - İhale tarihi ve saati: 12/12/2018 Çarşamba günü, saat 10:00

5 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA 6 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 12/12/2018 Çarşamba günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

7 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

8 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 9 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.