GENEL HİZMET İŞLERİNİN SATIN ALINMASI İŞİ (LOKOMOTİFLER İÇİN YAĞ-KUM-YAKIT İKMALİ, LOKOMOTİF VE JENERATÖR VAGONU TEMİZLİĞİ) HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

GENEL HİZMET İŞLERİNİN SATIN ALINMASI İŞİ (LOKOMOTİFLER İÇİN YAĞ-KUM-YAKIT İKMALİ, LOKOMOTİF VE JENERATÖR VAGONU TEMİZLİĞİ) HİZMETİ SATIN ALINACAKTIRTCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden

 İhale Kayıt No : 2018/599277

1 - İdarenin: a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-71983 / 0 346 221 19 00 c) Elektronik Posta Adresi : sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 18 işçi ile 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında 12 ay süreyle Genel hizmet işlerinin (Lokomotifler için Yağ-Kum-Yakıt İkmali, Lokomotif ve Jeneratör Vagonu Temizliği ) Satın Alınması İşi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosuna (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) 19/12/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 113 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek Firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz Banka Hesap Numaralarına 150,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.