HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIRBurdur Şeker Fabrikasından

Fabrikamız yer silolarında mevcut pancarın kanallara çekilmesi işidir.

İhale kayıt numarası : 2018/596883

1- İdarenin a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR b) telefon ve faks numarası :0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 c) elektronik posta adresi (varsa) 

2- İhale konusu hizmetin a) niteliği, türü ve miktarı : 2018-2019 Kampanya döneminde (Kasım 2018- Ocak 2019) Fabrikamız yer silolarına silolanacak ±%20 toleranslı tahmini 20.000 (Yirmibin)Ton pancarın ortalama (100-150) metre mesafedeki pancar kanallarına taşınması işi en az 2 adet 15 ton kapasiteli damperli kamyon ve 1 adet 150 hp gücünde lastik tekerlekli yükleyici ile yapılacaktır. Ayrıca siloların içindeki pancarların yüzdürülmesi işi de yapılacaktır. Yüklenici kepçenin önünde mutlaka tırmıkçı bulunduracaktır. b) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası c) işin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 30 gündür.

3- İhalenin : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu d) Tarihi ve saati : 03/12/2018 Pazartesi Günü saat 14:30

4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 30,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5- Teklifler 03/12/2018 Pazartesi Günü saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

8- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.