DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHASI 3 YIL SÜRE İLE ARAMA RUHSATI VERİLMESİ AMACIYLA İHALE EDİLECEKTİR

DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHASI 3 YIL SÜRE İLE ARAMA RUHSATI VERİLMESİ AMACIYLA İHALE EDİLECEKTİRTrabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından

İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen Doğal Mineralli Su Arama Sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Trabzon Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca ihale edilecektir. Şartname mesai saatleri içinde Trabzon Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 100,00 TL karşılığında alınabilir. İLİ İLÇESİ KÖYÜ ALANI (Hektar) MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL / % 3 ) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ARAMA RUHSAT SÜRESİ Trabzon Sürmene Beşköy 1780,17 20.077,47 603,00 04.12.2018 10:00 3 YIL İhale Edilecek Doğal Mineralli Su Alanının pafta ve koordinatları; PAFTALAR: G44d1, G44d2, G44c1 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta Sağa (Y) 606000 605626 596000 594000 594000 596000 606000 Yukarı (X) 4505576 4504649 4508500 4508500 4510000 4510000 4506000 İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti. 22/11/2018 / PERŞEMBE / NAMIK / 10039 / CD

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

d) Onaylı İmza Sirküleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

h) İhale dokümanının alındığına dair 100,00 TL'lik banka makbuzu. Tüzel Kişiler; a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi. b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname. c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı). d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri. e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu. f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname, g) İhale dokümanının alındığına dair 100,00 TL'lik makbuz. İsteklilerin istenen belgeleri, dilekçe ile birlikte 04.12.2018 günü en son saat 10:00'a kadar Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan olunur.