HİZMET SATIN ALINACAKTIR

HİZMET SATIN ALINACAKTIRTKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden

İşletmemizin ihtiyacı olan 2 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

1 - İdarenin a) Adresi : E.L.İ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 89 45500 Soma/MANİSA b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) / Faks: 612 20 13 - 613 20 13 c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a) Niteliği - Türü - Miktarı İhale Kayıt No Dosya No İhale Tarih ve Saati Süre 1 Kuzey Kısrakdere Telsiz Panosu civarındaki stoklardan 200.000 ton kömürün yüklenmesi, Soma B Termik Santralı 1-4 veya 5-6 Üniteleri kamyon bunkerlerine veya stok sahalarına taşınması ve boşaltılması işi 2018/588983 2018- 1705 03.12.2018 14:00 200 gün 2 Kontrol Şube Müdürlüğü Darkale-Geventepe Yeraltı Kontrol Başmühendisliğine bağlı stok sahalarından 100.000 ton kömürün yüklenmesi, Soma B Termik Santrali 1-4 ve 5-6 ünitelerine taşınması ve boşaltılması işi 2018/590213 2018- 1706 10.12.2018 14:00 60 gün b) Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma / MANİSA)’dır. c) İşin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. d) İhale usulü : Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 89 45500 Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 170,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 1. Sütundaki ihale için 90 takvim günü, 2. Sütundaki ihale için 60 takvim günü olmalıdır. 8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr