30 KALEM KOMATSU YEDEĞİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

30 KALEM KOMATSU YEDEĞİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİRTKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden

Muhtelif malzeme açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

1 - İdarenin a) Adresi : ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 111 45500 Soma/MANİSA b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) / Fax: 612 20 13 - 613 20 13 c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İhalenin – Niteliği - Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih - Saati Teslim Süresi 1 30 Kalem Komatsu Yedeği Alımı 594947 2018-1721 12.12.2018-14.00 90 Gün c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 100.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.