GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIRTÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ

3 Kalem yazlık ve kışlık giyim eşyası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/580599
1-İdarenin
a) Adresi : ANAFARTALAR MAHALLESİ TALATPAŞA BULVARI 12 06050 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123090515-71509-71319 - 3123091365
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

3.800 Çift Kışlık Bot, 8.250 çift Yazlık Ayakkabı ve 4.500 çift Kışlık Ayakkabı Giyim eşyası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Giyim eşyalarının kabul ve test laboratuvarına şahit numune alınması işlemleri yüklenicinin deposunda yapılacaktır. İdarenin kabul heyeti yüklenicinin deposunda kabul ve şahit numune alınması işlemlerini tamamladıktan sonra depodaki ambalajlı malzemelerin içerisinden malzeme alınmayacak şekilde yüklenici ile birlikte muhafa altına alacaktır. Malzemelerin hak sahibi personele dağıtımın tamamlanmasına kadar malzemelerin yediemin sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır.
c) Teslim tarihi : Giyim malzemelerinde 40 takvim günüdür. İşe başlama tarihi, Sözleşmenin imzasını müteakip ilk gün işe başlanacaktır. Beden Ölçülerinin alınmasını müteakip firmaya imalat için 40 gün süre verilecektir. Bu sürenin sonunda yüklenici aldığı beden ölçülerine göre tamamladığı imalatları yüklenici belirlediği depoya teslim edecektir. İdare tarafından depoya teslim edilen malzemeler komisyon tarafından gözle muayene edilecektir. Gözle muayeneden geçen malzemeler en geç 3 gün içinde belirlenen laboratuvara yüklenici tarafından teslim edilecektir. Laboratuvar sonuçlarının uygun çıkması durumunda, sonucun çıktığı günden başlamak üzere Şartnamede belirtilen işyerlerinde personele ayak ölçülerine uygun olarak teslim edecektir. Teslim listesi, giysiyi teslim alan personellerin imzaları tamamlandıktan sonra liste işyeri amirine onaylatılacaktır. Teslimler tamamlandıktan sonra bu imzalı listelerin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim edilmesiyle birlikte yüklenici faturasını kesip hakedişini alacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Gar/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 21.12.2018 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
d) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhale esnasında istekliler teklif verdikleri giyim malzemelerine ait (mühürlü örneği daha önce idarede görebileceklerdir.) İstekli İhalede fiyat teklifi verdiği ürün yada ürünlerin her biri için birer Çift numuneyi ihale belgeleriyle beraber idareye teslim edecektir. İhale esnasında fiyat teklifi ve diğer ihale belgeleriyle birlikte örnek numunesini teslim etmeyen isteklinin verdiği fiyat teklifi direk değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale esnasında istekli tarafından teslim edilen çift örnek numune tutanak karşılığında komisyon tarafından teslim alınarak mühürlenecektir. Mühürlenen çift örnek numune komisyon tarafından Teknik Şartname ve İdarenin çift mühürlü şahit numunesine göre kontrol edilecektir. Bu kontrolde örnek numunesi uygun bulunmayan  isteklinin fiyat teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Ayakkabı ve Bot için benzer iş: Ayakkabı, Bot, Çizme ve Terlik üretimi veya temini kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi (Zemin kat) / Talatpaşa Bulvarı No:3 06330 Altındağ-Gar/Ankara adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Şube Müdürlüğü (1056 No.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3 Gar-Ankara/TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.