DİK DAMAR MEKANİZE AYAK TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

DİK DAMAR MEKANİZE AYAK TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIRTÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TTK) SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TTK Genel Müdürlüğü Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Dik Damar Mekanize Ayak Teçhizatı Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/565063
1-İdarenin
a) Adresi : Yayla Mahallesi Baglik Caddesi.Ihsan Soyak Sokak 2 67090 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722512025 - 3722531273
c) Elektronik Posta Adresi : ttk@taskomuru.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

162 m. lik ayak teşkili için Ayak İçi Kalkan tahkimat (Roof Support), 1 adet Elektrikli Çift Tamburlu Vinç, 1 ünite Hidrolik Pompa İstasyonu (Yedekli) ve müştemilatı. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Karadon TİM İşletme karo sahası
c) Teslim tarihi : Teçhizat tek parti halinde gümrük sahasına/ Karadon TİM İşletmesi karo sahasına getirilecektir. Teçhizatın teslimi sözleşme imzalandıktan sonra 300 takvim günü içinde yapılacaktır. 10.3.2 Teslimat süreci: İmalat ve nakliye süresi:300 takvim günü Montaj süresi (yaklaşık): 60 takvim günü Performans süresi: 30 iş günü (40 takvim günü)


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 26.12.2018 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu
İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi
İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler  tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanı teklifinde sunacaktır. Bu husus yeterlilik kriteri olacaktır.

 İstekliler teknik şartnamenin her maddesinde belirtilen hususları, ayrı ayrı sırasına göre eksiksiz ve tam olarak cevaplandıracak ve bu cevaplarla birlikte teçhizata ait istenilen teknik açıklamaları imzalı ve kaşeli olarak teklifleriyle birlikte sunacaklardır. Bu husus yeterlilik kriteri olacaktır. Mekanize teçhizatla ilgili devre şemaları, planlar,  teknik çizimler ve bu teknik çizimler üzerinde teçhizatın ana ve alt parçalarını numaralandırarak teklifiyle birlikte sunacaktır. Bu husus yeterlilik kriteri olacaktır.

1-Devre şemaları;

1.1-Tahkimat onarımlarının idarece yapılabilmesi için hidrolik akım şemaları,  tahkimatta kullanılan malzemeler ve özellikleri belirtilecektir.

1.2-Hidrolik pompa istasyonu için elektrik kumanda bağlantı şemaları ve hidrolik akım şemaları verilecektir.

2-Planlar

İstekliler; tahkimat, vinç ve hidrolik pompa istasyonunun birbirine uyumluluğunu gösteren pano içinde ( ayak içi, üst taban yolu alt taban yolunda şartnamede sunulan galeri kesiti içindeki) konumlandırılmış ve boyutlandırılmış ölçekli yerleşim planları

3-Teknik çizimler

Teçhizatların her birine ait ön, yan ve üstten görünüşlerini boyutlandırılmış olarak gösteren çizimleri sunacaktır.

4-Teknik çizimler üzerinde teçhizatın ana ve alt parçaların numaralandırılması

İstekliler teknik çizimler üzerinde tüm teçhizatın ana ve alt parçalarını numaralandıracaktır. Bu şartnamenin 6. Maddesinde tariflenen yedek parça teklifleri bu numaralar ve norm üzerinden teklif edilecektir. Zorunluluktan dolayı çizim üzerinde gösterilemeyen ancak yedek parça niteliği olan diğer malzemeler de çizim üzerinde yer alan malzemelerle birlikte yedek parça listesinde yer alacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK ve TTK Genel Müdürlüğü Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAKadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.