DMO Basım İşletme Müdürlüğü Tarafından Poşet Dosya (Buzlu pp 90 gr./m² -Klasöre Takılabilen) Yaptırılacaktır

DMO Basım İşletme Müdürlüğü Tarafından Poşet Dosya (Buzlu pp 90 gr./m² -Klasöre Takılabilen) YaptırılacaktırBASIM

POŞET DOSYA ( BUZLU PP 90 GR./M² -KLASÖRE TAKILABİLEN) YAPTIRILACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ BASIM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Poşet Dosyanın (Buzlu pp 90 gr./m² -Klasöre takılabilen) teknik özellikler listesi ve numunesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasada yaptırılacaktır. CİNSİ EBADI MİKTARI NEYE GÖRE SON TEKLİF ALINACAĞI VERME TARİHİ Poşet Dosya (Buzlu pp 90 gr./m² Klasöre takılabilen) 23,5x30,5 cm. 1.500.000 Ad. Teknik Özellikler Listesi 21.11.2018 1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. a)İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur. b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3- Teklifler, 21/11/2018 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6- İstekliler ihale konusu Poşet Dosya (Buzlu pp 90 gr./m² -Klasöre takılabilen) tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. En uygun fiyat, toplam teklif fiyatı esas alınacak olup, devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri de bu toplam tutar üzerinden olacaktır.

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.