DMO Diyarbakır İrtibat Bürosu Tarafından Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İhtiyacı ''27 Kalem Temizlik Malzemesi'' Satın Alınacaktır

DMO Diyarbakır İrtibat Bürosu Tarafından Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İhtiyacı ''27 Kalem Temizlik Malzemesi'' Satın AlınacaktırDEVLET MALZEME OFİSİ DİYARBAKIR İRTİBAT BÜROSU MÜDÜRLÜĞÜNDEN “Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İhtiyacı 27 Kalem Temizlik Malzemesi Alım İşi” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine/özelliklerine ve marka/modeline uygun olarak ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1) İhale evrakı bedellidir. a) İstekliler, ihale dokümanlarını DMO Diyarbakır İrtibat Büro Müdürlüğümüzde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, 50,00 TL şartname bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Müdürlüğümüzün banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir. b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3) Teklifler, 23.11.2018 günü, en geç saat 12:00’ye kadar Diyarbakır İrtibat Büro Müdürlüğümüzde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları aynı gün ya da komisyonca belirlenecek başka bir tarihte açılacaktır

5) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

6) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, modeli teklif mektubunda belirtilecektir.

7) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir. “Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İhtiyacı 27 Kalem Temizlik Malzemesi” İhalesi İle İlgili İhale Ek Şartları 1) Ticari Şartnamenin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI” başlıklı 2.maddesinin diğer belgeler kapsamındaki (g) bendi çerçevesinde verilecek ilave belgeler: a) Firma imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler veya sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu, b) Firma yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ile yetkili satıcılık belgesi alınan firmaların üretici/distribütör olduğuna dair belge (Alınan Yetki Satıcılık Belgeleri asıl ve ıslak imzalı olacaktır. Yetkili Satıcılık Belgesinde imzaları bulunan kişilerin imza sirküleri, vekalet, yetkili satıcılık belgesi alınan firmanın ticaret sicil gazetesi, kapasite raporu, marka tescil belgesi vs. olacaktır) c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi, d) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, Yönetmelik eki listede yer alan her malzeme grubu için “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgesi” ve eki servis istasyonlarını gösterir liste. e) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük” gereğince oluşturulan, “Zorunlu Standartlar Tablosunda yer alan ürünler için TSE belgesi, f) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan “Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik” gereğince, Yönetmelik eki listede yer alan her malzeme grubu için mallara ait garanti belgelerinin orijinal nüshaları, 2) Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini firma üstlenecektir. Bu yükümlülüğün firma tarafından yerine getirilmemesi halinde İdarenin (malı teslim alan kurum veya kuruluşun) garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri varsa firmanın alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek, yoksa firmadan talep etmek hakkına sahiptir. Garanti süresi boyunca firma tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımı sağlanacaktır. Firmanın sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır. Firmanın bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, firma, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır. 3) İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerinin tamam olup olmadığı (istekli/aday) tarafından kontrol edilecek ve tamamı aslına uygun olarak, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte teslim edilecek ve “ihalesi yapılacak olan (işin adı) işe ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgelerin istekli tarafından tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yerin görülmüş olduğuna ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan ihalenin bütün koşullarıyla kabul edildiğine” ilişkin yazılı Taahhütname ile birlikte, firma kaşeli ve imzalı Teknik Şartname, Ofis Ticari Şartnamesi, İhale İlânı, İhale Ek Şartları ve diğer ihale dokümanları ile varsa Zeyilname ve teknik şartname cevapları verilecektir. 4) İhale konusu alım ile ilgili ürünlere ait resim, broşür, tanıtıcı diğer dokümanlar ve diğer ihale dokümanları (Teklif mektubu, geçici teminat, ihale evrak bedeli makbuzu hariç) ile teknik şartnameye verilecek cevaplar iki takım olarak Ofise tevdi edilecektir. 5) Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 6) İhale konusu malzeme 20 gün içinde teslim edilecektir. Bu koşula uygun olmak kaydıyla teslim şekli ve süresi teklif mektuplarında belirtilecek olup, bu süre içinde malzeme, teknik şartnamesine/markasına ve ihale şartlarına uygun olarak, tam, sağlam, ve kullanıma hazır halde, ihtiyaç sahibi kurumca gösterilecek yere teslim edilecektir. 7) Ofisin muayene hakkı saklı kalmak kaydıyla, ihale konusu malzemelerin muayenesi teknik şartnamelerine/markasına uygun olarak, ihtiyaç sahibi kurumca yapılacaktır. 8) İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değişiklik yapılmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale gününden 3 (üç) gün öncesine kadar mesai saati bitimine kadar yazılı olarak açıklama ve değişiklik talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama ve değişiklik talepleri ile doküman satın alınmadan yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 9) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 10) İhale konusu malzemenin bedeli, ihtiyaç sahibi Kuruma yapılacak teslimatı müteakip bir örneği Ofisimizde mevcut Malzeme Muayene-Teslim ve Tesellüm Tutanağının ihtiyaç sahibi Kurumca mahallinde düzenlenip resmi bir yazı ekinde Devlet Malzeme Ofisi Diyarbakır İrtibat Büro Müdürlüğüne gönderilmesi ve malzeme bedelinin ihtiyaç sahibi kuruluşça Ofisimiz hesaplarına yatırılmasından sonra, Ofisimiz ticari şartname hükümleri dâhilinde ödenecektir. 11) İhaleye iştirak edecek firmalar, ihale evrak bedelini (50,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırarak alacakları belgenin aslı ve bir suretini diğer belgelerle birlikte teklife ait dış zarf içine koyacaklardır. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilebilecektir. 12) Geçici teminat: Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. (Mektup olarak verilecek teminatlar ilan ekindeki “standart şablonlar” içerisinde yer alan “Geçici Teminat Mektubu” örneğine uygun olacak şekilde düzenlenecektir.) 13) Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir. 14) İhaleye iştirak edecek firmalara ait “Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)”nin beyan formu doldurulmak suretiyle Ofisimize tevdi edilmesi gerekmektedir. (KEP için başvuru formu da kabul edilecektir.) İhale Kayıt Numarası: 2018/589582 Talep Takip Numarası: *BE6E8DE16* Diyarbakır İrtibat Bürosu iletişim: TEL NO: 0412 228 90 90 Dahili:103-104-112 FAKS NO: 0412 228 28 14 - 223 10 98 ADRES: Devlet Malzeme Ofisi Kooperatifler Mah. Kışla Cad No:16 Yenişehir – DİYARBAKIR - Diyarbakır İrtibat Bürosu Banka Hesap Numarası: Ziraat Bankası İBAN: TR 66 0001 0000 9137 7118 7666 55