Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı "500 Adet Tarayıcı" Satın Alınacaktır

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı "500 Adet Tarayıcı" Satın AlınacaktırBilgisayar ve Yan Ürünleri

500 ADET TARAYICI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 500 adet tarayıcı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3-Teklifler, 26/11/2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bir adet tarayıcı numune olarak teklif dosyası ile birlikte ihale komisyonuna imza karşılığında teslim edilecektir.

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. Talep Takip Numarası: BELMNYMZA ADALET BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 500 ADET TARAYICI İHALESİ İLE İLGİLİ İHALE EK ŞARTLARI 1) Ticari Şartnamenin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI” başlıklı 2.maddesinin diğer belgeler kapsamındaki (g) bendi çerçevesinde verilecek ilave belgeler: a) Firma imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler veya sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu, b) Firma yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ile yetkili satıcılık belgesi alınan firmanın üretici/distribütör olduğuna dair belge, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi, d) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği” gereğince, Yönetmelik eki listede yer alan her malzeme grubu için; 1)“Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgesi” 2)Yönetmelik eki listede yer alan ve her mal grubu için belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine listede belirtilen yer, sayı ve özellikte kurulmuş olan servis istasyonlarının, -Açık adres ve ticaret ünvanlarının, -Telefon ve faks numaralarının, -Servis yetkililerinin telefon faks numaralarının listesi, e) Olması halinde, TSE belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler ile işin gerektirmesi halinde uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar ile can ve mal güvenliği bakımından önem arz eden ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğler ile TSE marka zorunluluğu getirilen sanayi malları için TSE belgesi f) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan “Garanti Belgesi Yönetmeliği” uyarınca firma garanti belgesiyle satılmak zorunda olan mallara ait garanti belgelerinin orijinal nüshaları, 2) Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini firma üstlenecektir. Bu yükümlülüğün firma tarafından yerine getirilmemesi halinde İdarenin (malı teslim alan kurum veya kuruluşun) garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri varsa firmanın alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek, yoksa firmadan talep etmek hakkına sahiptir. Garanti süresi boyunca firma tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımı sağlanacaktır. Firmanın sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır. Firmanın bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, firma, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır. 3)İhale konusu işin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Teklif mektuplarında teklif edilen ürünlerin marka ve modeli belirtilecektir. 4) İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürebilmeleri şeklinde olacaktır. 5) İhale konusu alımla ilgili teknik şartnamenin her bir maddesine ayrı ayrı cevap verilecektir. Verilecek cevaplar ile varsa ihale konusu ürünler ile ilgili resim broşür ve tanıtıcı diğer dokümanlar ile DİĞER İHALE DÖKÜMANLARI (Teklif mektubu, Geçici Teminat, hariç) iki takım olarak ve ayrıca dijital ortamda CD içerisinde(PDF formatında) Ofis’e tevdi edilecektir. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin adetleri ve marka/model listesi belirtilecektir. 6) Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 7) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Bir adet tarayıcı numune olarak teklif dosyası ile birlikte ihale komisyonuna imza karşılığında teslim edilecektir. 8) İhale konusu malzeme faturalama işlemleri, 20 Aralık 2018 tarihine kadar tamamlanmak kaydıyla, sözleşme akdini müteakip 100 (yüz) takvim günü içerisinde, teknik şartname ekinde yer alan dağıtım listesindeki birimlere, hazırlanan teknik şartnamesine ve ihale şartlarına uygun olarak, orijinal ambalajında, tüm kurulum ve konfigürasyon işlemleri tamamlanarak, tam, sağlam ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. 9) İhtiyaç sahibi kuruluş, ihale konusu malzemenin miktarında %100 oranında artırım yapma hakkına sahip olacaktır. 10) Ofisin muayene hakkı saklı kalmak kaydıyla, ihale konusu malzemenin muayenesi, Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ihtiyaç sahibi kuruluşça yapılacaktır. 11) Tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden beş (5) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama ve değişiklik talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama ve değişiklik talepleri ile doküman satın alınmadan yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 12) İhale konusu malzemenin bedeli, Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak yapılacak teslimatı müteakip, bir örneği Ofis’imizde mevcut malzeme muayene teslimtesellüm tutanağı Kuruluşça mahallinde düzenlenip resmi bir yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze (Pazarlama Daire Başkanlığı) gönderilmesinden ve malzeme bedelinin Ofisimiz hesaplarına aktarılmasından sonra Ofis ticari şartname hükümleri dâhilinde ödenecektir. 13) İhaleye iştirak edecek firmalar, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırarak alacakları belgenin aslı ve bir suretini diğer belgelerle birlikte teklife ait dış zarf içine koyacaklardır. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale doküman bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 14) Geçici teminat: Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 15) Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir. OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: -Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 -Vakıfbank Merkez Şb. : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 -Halk Bankası Ankara Kurumsal Şb. : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11