TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANITasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından

 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) aşağıda ticaret unvanı belirtilen Şirkete, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Gaziantep Sulh Ceza Hâkimliklerinin muhtelif Değişik İş sayılı kararlarıyla kayyım olarak atanmış; Fon Kurulu Kararı ile Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün oluşturulmasına ve satışına karar verilmiş olup, bahse konu Bütünlük, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 ve 20'nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134'üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

MALİKLER - Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ - Tümsan İnşaat Madencilik San. ve Tic. AŞ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI “Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malikler”e ait; gayrimenkuller (Mihalıççık - Eskişehir, Kütahya İli, Gediz İlçesi, Gümüşlü Köyünde kain 323 ve 331 no.lu parseller ile Koyunağılı Mahallesi ve Bey Köyü'nde konumlu Yunus Emre Termik Elektrik Santrali olmak üzere toplam 31 adet arsa ve maden sahası), Maliye Hazinesinin hüküm ve tasarrufundaki iki adet taşınmaz üzerinde Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.Ş. lehine 23.06.2055 yılına tesis edilmiş bulunan üst kullanım izni, menkul mallar (prefabrik yapılar, maden sahası ve termik santral sahasındaki menkuller, taşıtlar), maden ruhsatları, haklar (belge, lisans ve ruhsatlar) ile bu varlıkların ferî ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dâhil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşmaktadır. MUHAMMEN BEDEL "Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 1.400.000.000- (Bir Milyar Dört Yüz Milyon) TL’dir. TEMİNAT İhaleye katılabilmek için ““Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına 140.000.000- (Yüz Kırk Milyon) TL nakit teminatın, “Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller kabul edilecektir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir. Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 29.01.2019 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ İhale 30.01.2019 tarihinde, saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI 1. İhalede ancak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş bulunan, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve 3213 sayılı Kanunun 6. Maddesi uyarınca madencilik yapabileceği statüsünde yazılı olan ve diğer “İdari Belgeler”i, “İhale Şartnamesi”ne uygun olarak süresinde ibraz eden tüzel kişiler teklif verebilir. Teklif verecek anonim şirketlerin, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkarmamış olması gerekmektedir.

2. “Yönetmelik”in 12. maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar.

3. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.

4. FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar.

5. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İNCELEME “Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin, “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 10.000- (On Bin) TL’yi “Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanarak idari belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. Yatırılan “Şartname” bedeli hiçbir suretle iade edilmez. “Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda bulunmakla yükümlüdür. Bilgi Odası kullanımı ve Tesis Ziyareti 19.11.2018 / 28.01.2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Bilgi odası kullanımı ve tesis ziyaretinde bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat edebilirler. “Katılımcılar”, “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 20.000- (Yirmi Bin) TL’yi “Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması ile yatırarak ve dekont aslını Satış Komisyonuna teslim edip “Gizlilik Taahhütnamesi”ni imzalayarak “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla “Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili kağıt veya elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren Bilgi Odasından ve Tesis Ziyaretinden yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti ve bilgi odası kullanımı için ödenmiş tutarlar iade edilmez. İHALE USULÜ İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası cinsinden verilecektir. “Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 01.02.2019 tarihinde saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25. maddesi kapsamına giren borçlar, 6758 sayılı Kanunun 20. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Fon Kurulu tarafından bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması ve ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir. Bunun yanında “Kurul”ca, “İhale Bedeli” ve Katma Değer Vergisi dışında bunları ödemek için verilen süre içinde “Malik”in işçilere olan borçları (emeklilik, haklı sebeple ayrılmış personellerin kıdem ve ihbar borçları, mahkeme süreci devam eden alacaklardan kaynaklı borçları), sendika sözleşmelerinden doğan borçları, tedarikçilere olan ticari borçları, kamudan kaynaklanan borçları (vergi, sgk), 5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25. maddesi kapsamına giren borçları için “İhale Alıcısı”na ayrıca ödettirilmesine karar verilen 175.000.000.-TL, Fonun T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN : 5900 0100 0753 0628 6438 83 38 no.lu TL hesabına yatıracaktır.

DİĞER HUSUSLAR 1- İhale bedeli ve İhale bedelinin %18’i oranındaki KDV ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde “Türk Lirası cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2- İşbu ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4- Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 29.01.2019 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Büyükdere Cad. No:143 34394 Esentepe – İstanbul Tel : 0 212 340 24 29 0 212 340 20 59 0 212 340 18 15 Fax : 0 212 288 49 63