1 ADET ELEKTRON IŞINI ERGİTMELİ TOZ YATAKLI METAL EKLEMELİ İMALAT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

1 ADET ELEKTRON IŞINI ERGİTMELİ TOZ YATAKLI METAL EKLEMELİ İMALAT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIRGazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden

Elektron Işını Ergitmeli Toz Yataklı Metal eklemeli İmalat Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 İhale kayıt numarası : 2018/573267

1 - İdarenin a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Elektron Işını Ergitmeli Toz Yataklı Metal eklemeli İmalat Sistemi Alımı b) Teslim yeri : CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Tusaş Kazan Meslek Yüksekokulu) c) Teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin tamamı 100(Yüz) takvim günü içinde CIP/Ankara gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden Gazi Üniversitesi Tusaş Kazan Meslek Yüksekokuluna nakil/teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.)

3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi b) Tarihi ve saati : 10.12.2018 Pazartesi günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir. 4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler: 4.2.5.1. Teknik Şartnamenin 2.maddesinde belirtilen CE belgesi verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 7.1. İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294 - 06100001 ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 100. - Türk Lirası yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 10.12.2018 Pazartesi günü, saat: 14:00 ‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.