HİZMET SATIN ALINACAKTIR

HİZMET SATIN ALINACAKTIRTKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden

 İşletmemiz ihtiyacı olan Hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

1 - İdarenin Adresi : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Atatürk cd. No: 111 45500 Soma/MANİSA a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 - 613 20 13 b) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a) Niteliği- Türü - Miktarı İKN Dosya No İhale Tarihi ve Saati İşin Süresi 1 3 Adet lastik tekerlekli yükleyici ile 14.985 saatlik kiralama ve çalıştırma işi 2018/565893 2018/1667 20/11/2018 Saat: 14:00 333 gün b) Yapılacağı yer : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa c) İşin süresi : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. d) İhale usulü : Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ Manisa

4 - İhale dokümanı; Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 170,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr