TESİS KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TESİS KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİREnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden

3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren Muğla İli dahilinde bulunan ER:3371423, ER:3372240, ER:1112795 ve ER:3180767 sayılı Boksit sahaları Saflaştırılmış (% 99 ve üzeri) Alüminyum (Al) metalini elde etmek için asgari 40.000 ton/ yıl kapasiteli tesis kurulması şartı ile ihale edilecektir. Bu sahalar, 15/01/2019 tarihinde Maden Kanununun 30 uncu maddesine göre ihale edilmek üzere, 09/11/2018 tarihinden itibaren en az on beş gün süre ile http://www.migem.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. İlanda ihalesi yapılacak sahaların koordinat dökümleri, alanı, ihale tarihi ve ihale şartnamesi yer alacaktır.

1 - Sahaların ihalesi ile ilgili usul ve esaslar http://www.migem.gov.tr/ adresinde yayınlanacak ihale şartnamesinde belirtilecektir.

2 - Başvurular ihalenin yapılacağı tarihte saat 13:30-14:00 arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3 - İhalesi yapılacak sahalara başvurularda teklif mektubu ve geçici ihale teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif mektubu konan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik nosu veya vergi nosu ile teklif mektubudur yazılacaktır. İhale teminatı konan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik nosu veya vergi nosu ile ihale teminatıdır yazılacaktır.

4 - Teklif mektubunun ve ihale teminatının konduğu zarfla birlikte diğer müracaat evraklarının konduğu zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

5 - İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamaz.

6 - İhale kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.

7 - Başvurular Maden İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde yeniden ihalelik saha konumuna gelecektir. b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. c) Sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise; İhale ilan edilen tarih ve saatte Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır. d) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. e) İhale bedelini süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim eden ilgiliye şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihalelik saha konumuna getirilir. 8 - Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 600,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır.