KENT MOBİLYALARI KİRAYA VERİLECEKTİR

KENT MOBİLYALARI KİRAYA VERİLECEKTİRMardin Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığından

Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırlan içerisindeki kent mobilyaları (Reklam Üniteleri - Bilboard v.b.) işletmesinin Yıllık KDV Hariç 266.400,00 TL (İkiyüzatmışaltıbindörtyüz TL) muhammen bedel üzerinden, 10 (on) yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 20.11.2018 Salı günü saat 11.00’de Mardin Büyükşehir Belediyesi İstasyon Mahallesi adresindeki Encümen Toplantı Salonunda Başkanlığımızca hazırlanan şartname çerçevesinde ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a. Türkiye de kanuni ikametgâhı bulunması (İkametgâh Belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi),

b. Tebligat için adres beyanı,

c. Kimlik fotokopisi,

d. Vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e. İsteklinin tüzel kişi olması halinde noter tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

f. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g. Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,

h. İdare hesabına 7.992,00 (yedibindokuzyüzdoksaniki) TL. Geçici teminat yatırıldığına dair dekont (2886 Sayılı Kanun’un 26. Maddesinde sayılan değerler verilebilir.)

i. Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olmadığına ilişkin son bir ay içerisinde alınmış belge,

j. Vergi borcu olmadığına ilişkin son bir ay içerisinde alınmış belge.

k. İdare hesabına 500,00 (beşyüz) TL ihale şartnamesi ve doküman ücreti yatırıldığına dair dekont.

l. İhale şartnamesi ve dokümanlar mesai saatleri içinde ihale yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir.

m. İhaleye katılacak istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlayacakları dosyalarını ihale gün ve saatine kadar sıra no’lu alındı karşılığında ihale komisyonuna vermeleri ve ihale salonunda hazır bulunmalar gerekmektedir. (posta ile müracaat eden istekliler hariç) Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır. İlan olunur.