TPAO TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAM PETROL, CONDANSATE VE ATIK SU TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞLERİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TPAO TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAM PETROL, CONDANSATE VE ATIK SU TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞLERİ HİZMETİ ALINACAKTIRTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığından

 TDLHZM-104 TPAO TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAM PETROL, CONDANSATE VE ATIK SU TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞLERİ HİZMET ALIMI TP Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği İhale Usulü (Madde-23) göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/560416

1 - İdarenin a) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 06530 ÇANKAYA/ ANKARA b) Telefon ve faks numarası : 312 207 27 99 - 312 286 32 22 c) Elektronik Posta Adresi : mustafac@tp.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://www.tp.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktar : 24 ay süre ile en az 6 adet tanker ile toplam miktarı 107.250 ton olan üretim sahalarından M. Ereğlisi Opet dolum tesisine ham petrol ve condensate ile Cevizköy atık su enjeksiyon kuyusuna atık su taşıma işleridir. b) Yapılacağı yer : K. Osmancık, Deveçatak, Vakıflar, Hamitabat, Umurca, Kumrular, Kocasinan, Güney Karaçalı, Karaçalı, Yulaflı, Değirmenköy, Batı Değirmenköy, Batı Ardıç, Batı Çeltik, Fidanlık, Kandamış, D. Adatepe, Sevindik, Alacaoğlu, Ceylanköy, Çayağzı Doğal Gaz Proses Tesisleri, Silivri Proses Tesisleri, Kınalı Depolama Tesisleri, İncilibayır, Mesutlu, Müsellim, Karatepe, Kavakdere, Silivri, Tulumba, Seymen petrol ve doğal gaz kuyuları, M. Ereğlisi Dolum Tesisi, Cevizköy atık su enjeksiyon kuyusu ve Türkiye Petrolleri A.O Trakya Bölge Müdürlüğü bağlı ihtiyaç duyulan tüm faaliyet yerleridir. c) Süresi : İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 24 (yirmidört) aydır.

3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 06530ÇANKAYA/ANKARA b) Tarihi ve saati : 21.11.2018 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6. Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun Yetki belgesinin (K1 vb.) aslı veya noter onaylı sureti. 4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu ve özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış her türlü Akaryakıt ve Kimyasal Madde Taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (Yüzelli Türk Lirası) karşılığı TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Oda No: 621 Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/GELEN EVRAK SERVİSİ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 06530 Söğütözü-ÇANKAYA/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İstekliler söz konusu hizmet alımın tamamı için teklif verebilecektir.

10 - İhale kapsamında geçici teminat istenmektedir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.