HİZMET SATIN ALINACAKTIR

HİZMET SATIN ALINACAKTIRTKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden

İşletmemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.

1. İdarenin a) Adresi : E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk cd. No. 111 45500 Soma/ MANİSA b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 - 613 20 13 c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin a) Niteliği - Türü - Miktarı İhale Kayıt No Dosya No İhale Tarih ve Saati İşin Süresi 1 Dereköy Stok Sahalarından 155000 Ton Kömürün Yüklenmesi, Soma B Termik Santralı 1-4 Ünitelerine (BalcıkapıYırcakapı Döküm Noktalarına) ve 5-6 Ünitesine Taşınması ve Boşaltılması İşi. 2018-559640 2018-1651 22.11.2018 14:00 50 gün b) Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA. c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. d) İhale usulü : Açık ihale

3. İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma/MANİSA

4. İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No.111 45500 Soma/MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 170,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr