PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİRDevlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ Kayseri Havalimanı Müdürlüğünden: DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. maddesine göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2018/548058

1 - İdarenin a) Adresi : Hilal Mah. M.K.P. Bulvarı No: 338 Kocasinan/ KAYSERİ b) Telefon ve faks numarası : 0 352 337 52 44 - 0 352 337 52 41 c) Elektronik Posta Adresi : alpaslan.topaktas@dhmi.gov.tr infokayseri@dhmi.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:

2 - İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : Plaka Tanıma Sistemi 1 (bir) adet (montaj ve entegrasyonu dahil) b) Yapılacağı yer : DHMİ Kayseri Havalimanı Müdürlüğü Kocasinan/KAYSERİ c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : DHMİ Kayseri Havalimanı Müdürlüğü Kocasinan/KAYSERİ b) Tarihi ve saati : 29.11.2018 - 11:00

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacaktır. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge 4.1.8. İdarece onaylı yer görme belgesi 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. İş Deneyim Belgesi Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği E - 1 grubuna ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.3.2. İsteklilerin aşağıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 4.3.2.1. İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 4.3.3.Kalite ve Standartlara İlişkin Belgeler; 4.3.3.1. Teklif edilecek kamera kayıt ve izleme sistemi, ONVIF Profile-G desteğine sahip ya da Emniyet Genel Müdürlüğünde mevcut “ Merkezi Entegre Görüntüleme, Kayıt ve Yönetim Sistemi” ile uyumlu ve sorunsuz çalışıyor olacaktır. İstekliler bu iki durumdan birinin sağlandığını belirtir belgeyi veya teknik dokümanı tekliflerinde sunacaklardır. Emniyet Genel Müdürlüğünün mevcut Merkezi Entegre Görüntüleme, Kayıt ve Yönetim Sistemi” herhangi bir lisansa (kamera adedi, NVKÜ adedi ya da türü vb.) ihtiyaç duymamakta olup teklif edilecek sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünde kurulu bulunan mevcut sitemlere entegrasyonu için teklif edilecek ürünler tarafında herhangi bir lisansa ihtiyacı duyulması durumunda ihtiyaç duyulan lisans (lar), Yüklenici tarafından, ücretsiz sağlanacaktır. İstekliler, ihale dosyasını resmi olarak almalarının ardından, uyumluluk gereksinimlerini belirlemek için idarenin uygun göreceği bir tarih ve saatte yerinde incelemelerde bulunabileceklerdir. 4.3.3.2. İstekliler, teklif edecekleri Network Video Kayıt Ünitesi/Üniteler, sabit kameralar, hareketli kameralar (multi sensörlü, termal vb. gibi özel amaçla tasarlanan ve kullanılan diğer kamera tür ya da tipleri hariç) ile aynı üreticiye ait, aynı marka ve USB HID uyumlu kontrol klavyesi bulunmaması durumu ile aynı üreticiye ait, aynı marka Network Video Kayıt Ünitesi/Üniteleri bulunmaması durumunu belirtir üreticiden temin edilen belgeyi/belgeleri tekliflerinde sunacaklardır. 4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 4.3.4.1. İstekliler, PTS sistemi için teklif ettikleri ürünlerin Teknik Şartnameye Uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla ihale dosyasıyla beraber ürünlerin özelliklerini açıklayıcı katalog vb. materyalleri teklif dosyasında sunacaklardır. Katalog v.b açıklayıcı materyalleri teklif dosyasında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 4.3.4.2. İstekliler bu proje kapsamında DHMİ KAYSERİ HAVALİMANI PTS YENİ KURULUM PROJESİ MALZEME ALIM ÖZET LİSTESİNDE verilen tabloda kullanacağı cihazların karşılarına birim ve toplam maliyetlerini yazarak tekliflerinde sunacaklardır. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği E-1. Grup kısmına ait olacaktır.

5 - Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

8 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması 8.1. İhale Dokümanı, DHMİ Kayseri Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Kayseri Havalimanı Müdürlüğü Destek Hizmetler Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla da gönderilebilir. Postada yaşanabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.,

14 - Bu ihalede Kuruluşumuz, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.