PATİNAJ KUMU SATIN ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

PATİNAJ KUMU SATIN ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİRTCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden

 İhale Kayıt No : 2018/551599

1 - İdarenin: a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-71983 0 346 221 19 00 c) Elektronik Posta Adresi : sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Lokomotiflerde patinajı önlemek amacıyla 550 ton Silobas, 115 ton (25 Kğ.lik torbalarda) olmak üzere toplam 665 ton Patinaj kumu satın alınacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli/Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosuna (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) 16/11/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek Firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz Banka Hesap Numaralarına 150,00TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.