POPÜLER BİLİM DERGİLERİNİN BAYİLERCE OKUYUCUYA ULAŞTIRILMASI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

POPÜLER BİLİM DERGİLERİNİN BAYİLERCE OKUYUCUYA ULAŞTIRILMASI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIRTürkiye Bilimsel ve Teknojolik Araştırma Kurumundan

TÜBİTAK tarafından yayımlanan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin 01/01/2019 - 31/12/2021 tarihleri arasında 36 ay süre ile satışı TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin 18’inci maddesinin (b) bendine göre “Açık Artırma ve Eksiltme Usulü” ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu a) Adresi : Atatürk Bulvarı No: 221, Kavaklıdere Çankaya / ANKARA b) Telefon ve faks numarası : 0312 298 14 60 - 0312 427 36 98 c) Elektronik posta adresi : satinalma@tubitak.gov.tr

2 - İhale konusu işe ait bilgiler a) Niteliği, türü ve miktarı : Bilim ve Teknik Dergisi : Aylık 30.000 adet x 36 ay : Meraklı Minik Dergisi : Aylık 75.000 adet x 36 ay : Bilim Çocuk Dergisi : Aylık 120.000 adet x 36 ay

3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : Atatürk Bulvarı No: 221, Satınalma Müdürlüğü - Kavaklıdere Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : 12/11/2018 - 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler 4.1. İstekliler idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, 4.2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname. 4.3. Standart Formlar : (Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli ile iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi)

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 6.1. İhale dokümanı, Atatürk Bulvarı No: 221, Satınalma Müdürlüğü Kavaklıdere Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) TL karşılığı, idarenin aynı adresinden satın alınabilir. 6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 221, Satınalma Müdürlüğü, Kavaklıdere Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - Geçici teminat alınmayacaktır.

10 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.