ARAKLI TAŞÖNÜ ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİNİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

ARAKLI TAŞÖNÜ ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİNİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALESİ YAPTIRILACAKTIRTrabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğinden:

Araklı Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi İşinin Yap-İşlet-Devret Modeli Kapsamında Tüm İstekliler Arasında Kapalı Teklif Alma Usulü İle İhale İlanı

1. Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinin Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılması, işletilmesi ve devredilmesi işinin ihalesi; 29/11/2018 Perşembe günü saat 10:00'da Trabzon Valiliği (B) Toplantı Salonunda (Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. Ortahisar/Trabzon), Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.

2. İhalenin Konusu: Cumhurbaşkanlığının 10/10/2018 tarih ve 161 sayılı kararına dayalı olarak T.C.Trabzon Ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğine ait Araklı İlçesi Taşönü Mahallesi sınırları dahilinde 243.563,54 m2 alanda; Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi kurulması, işletilmesi ve sözleşme süresi sonunda tesisin her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye devredilmesi işinin 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden ihale edilmesi işidir.

3. İstekliler; ihale dosyasını 30/10/2018 tarihinden itibaren Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. No:81 Kat:2 Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan T.C.Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğinde bedelsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 5.000,00-TL (Beş Bin Türk Lirası)'dır. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedelini Birliğin Ziraat Bankası Trabzon Gülbaharhatun Şubesindeki TR6100010015490974335675018 nolu banka hesabına yatırarak, karşılığında alacakları banka dekontunu T.C.Trabzon Ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğine ibraz ederek ihale dosyasını alabileceklerdir.

4. Söz konusu işe ait geçici teminat tutarı 9.000.000,00-TL (Dokuz Milyon Türk Lirası)’dır. Teminat olarak kabul edilecek değerler, ihalenin idari şartnamesinin 8. maddesinde belirtilmiştir.

5. İstekliler teklifleri ile birlikte ihale şartnamesi ve eklerini (Uygulama sözleşme tasarısı dâhil) imzalayarak 29/11/2018 Perşembe günü, en geç saat 10:00’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. No:81 Kat:2 Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan T.C. Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğine bizzat istekli veya vekili tarafından elden veya posta ile teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu'nun saat ayarı esastır.

6. İhale konusu işte, görevli şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecektir.

7. İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, ihalenin idari şartnamesinde belirtilmiştir.

8. Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dahilinde yürütülecektir.

9. İdare görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare'den talepte bulunamazlar. İlan olunur.