68 MAHALLEDE AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

68 MAHALLEDE AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIRAntalya Kepez Belediye Başkanlığından:

Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisinde 68 mahallede ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi, ilk yıl yıllık 671.952,00.-TL+KDV muhammen bedelle 13/11/2018 tarih saat:15.00’da 10 (on) yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile İhale şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir. GERÇEK KİŞİLERDEN; 1) Kanuni İkametgâh belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak) 2) Nüfus Cüzdanı sureti (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.) 3) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname, 4) Tebligat için adres beyanı, 5) Noter tasdikli İmza beyannamesi, 6) 10 (on) yıllık Muhammen bedel olan 6.719.520,00.-TL’nin % 10’u olan 671.952,00.- TL tutarında geçici teminat ( geçici teminat Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.) 7) İhale şartname bedeline ait makbuz 8) İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği 9) Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, 10) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı, 11) İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğine ilişkin belgeler İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur: 11.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: İsteklinin teklif edeceği bedel tutarından az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 11.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 12 ) İhaleye teklif verecek olan gerçek ve/veya tüzel kişinin adına düzenlenmiş ve ihale tarihi itibari ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış “Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Konusunda Çevre İzin ve Lisansı” ile “Tip 1 Tesis Belgesi”nin teklif zarfında aslının ya da noter onaylı suretinin sunulması zorunludur. TÜZEL KİŞİLERDEN; 1) Tebligat için adres beyanı, 2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri 3) Tüzel kişinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname, 4) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi (değişiklik ekleri ile birlikte) 5) 10 (on) yıllık Muhammen bedel olan 6.719.520,00.-TL’nin % 10’u olan 671.952,00.- TL tutarında geçici teminat ( geçici teminat Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.) 6) İhale şartname bedeline ait makbuz 7) İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği 8) Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, 9) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı, 10) İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğine ilişkin belgeler İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur: 10.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: İsteklinin teklif edeceği bedel tutarından az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 10.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 11 ) İhaleye teklif verecek olan gerçek ve/veya tüzel kişinin adına düzenlenmiş ve ihale tarihi itibari ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış “Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Konusunda Çevre İzin ve Lisansı” ile “Tip 1 Tesis Belgesi”nin teklif zarfında aslının ya da noter onaylı suretinin sunulması zorunludur. İhaleye katılmak isteyenler 500,00.TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması zorunludur. İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerini en geç 13/11/2018 tarih Saat:14.00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.