LEVHA SAC SATIN ALINACAKTIR

LEVHA SAC SATIN ALINACAKTIRT.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

Levha sac alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir İhale kayıt numarası : 2018/536403

1- İdarenin a) Adı : T.Ş.F.A.Ş.Ankara Makina Fabrikası b) Adresi : Ayaş Yolu 18.Km.Etimesgut/ANKARA c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 2- İhale konusu malların a) Niteliği, türü ve miktarı : Levha Sac Alımı 1-Levha 14x2100x12000 mm. - HII (9 Plaka) 24.900 Kğ.

2-Levha 16x2500x12000 mm.- HII (4 Plaka) 15.100 Kğ. 3-Levha 14x2500x12000 mm. - HII (5 Plaka) 16.380 Kğ b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 90 (Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası – Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : 07.11.2018 Çarşamba günü saat 14:00

4)- İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18.km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

7 -İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir

8- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.