TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TAŞINMAZ SATILACAKTIRBismil Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Bismil Belediyesine ait, Bismil İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Bismil Belediye Meclisinin 10/05/2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile satış yetkisi Bismil Belediyesi Encümenine verilmiştir. Encümen Kararıyla oluşturulan İmara açık aşağıdaki listede ada, parsel yüzölçümleri belirtilen (Emsal: 1,50, Hmax:28:00 metre ve Konut + Ticaret Alanı imarlı) taşınmaz malın tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ihale yoluyla satışı yapılacaktır.

1 - Şartname ve ekleri ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Bismil Belediyesi Mali Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 150,00 TL bedelle temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname ve eklerini almaları zorunludur.

2 - İhale 05.11.2018 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10:30’da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

3 - Bismil Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

4 - İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Sıra No Satışı Yapılacak Yer Muhammen Bedel Geçici Teminat Tutarı Taşınmazın Yüzölçümü 1 Tezekli Mah. 139 Ada 4 Parsel (Arsa) 4.968.750,00 TL 993.750,00 TL 15.000,00 m2

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır; a) Taşınmaz mal satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) b) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır. c) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için) d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için) e) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi g) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescilli) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi, h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. i) Teklif verilecek her taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır.

6 - Teminat makbuzları ve belgeler 05.11.2018 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10:30 a kadar Bismil Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

7 - 15,000,00 m2 Taşınmazın yüzölçümünün ödemesinin kesinleşen ihale kararı tebliği itibariyle 5 işgünü içerisinde %25 peşin, kalan %75’lik kısım ise 40 gün içerisinde 20 gün aralıklarla 2 taksitle ödemesi yapılacaktır.

8- İhale sonucunda oluşan ihale bedeli üzerinden %18 oranında KDV. Alınacaktır.