HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRTKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.

1 - İdarenin a) Adresi E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk cd. No: 111 45500 Soma/ MANİSA b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 - 613 20 13 c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a) Niteliği - Türü - Miktarı İhale Kayıt No Dosya No İhale Tarih ve Saati İşin Süresi 1- Eynez Yeraltı Kontrol Başmühendisliği’ne bağlı stok sahalarında kullanılmak üzere bir adet lastik tekerlekli yükleyicinin 2980 saatlik kiralanması ve çalıştırılması işi. 2018- 525913 2018- 1588 06.11.2018 14:00 365 gün b) Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA. c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. d) İhale usulü : Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 Soma / MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 170,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 8860/1-1