SAĞLIK TARAMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

SAĞLIK TARAMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIRTKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

1 - İdarenin a) Adresi : E.L.İ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No.89 45500 Soma/MANİSA b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 – 613 20 13 c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a Niteliği - Türü - Miktarı İhale Kayıt No Dosya No İhale Tarih ve Saati Süre 1 ELİ Müdürlüğümüz İşyerlerinde yapılacak olan sağlık taraması kapsamında toplam 1557 personelin 35x43 cm veya mikrofilm boyutlarında standart göğüs radyografisinin çekilmesi, solunum fonksiyon testinin ve odyometri testinin (hava ve kemik yolu) yapılması, hemogram testleri ile biyokimyasal tetkiklerinin (AST, ALT, Üre, Kreatinin) yapılması, 30 personele kanda kurşun testinin yapılması ve sonuçların rapor olarak ELİ Müdürlüğüne verilmesi ayrıca 1557 personele tetanoz aşılarının yapılması işi. 2018/520430 2018-1573 07.11.2018 14:00 75 gün b) Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA)’dır. c) İşin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. d) İhale usulü : Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89 45500 Soma/ MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 170,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr