HİZMET DIŞI MALLARIN SATIŞI YAPILACAKTIR

HİZMET DIŞI MALLARIN SATIŞI YAPILACAKTIRTürkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet dışı malların satışı ihalesi Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin; a) Adresi : TKİ KURUMU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad. 43300 Tavşanlı / KÜTAHYA b) Telefon Numarası : 0 (274) 614 10 07 c) Faks Numarası : 0 (274) 614 59 94-95 d) Elektronik Posta Adresi : glisatinalma@gli.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin; a) Niteliği ve Türü b) Miktarı c) Teslim Yeri d) İşin Süresi Atık Geçici Depolama Alanında Bulunan, Toplam 6 Kalemde 80 Ton 250 Adet İhtiyaç Fazlası Hizmet Dışı Atık Malzeme Satışı Dosya No: 980-GLİ/2018-747 80 Ton ve 250 Adet Varil Etüt Proje Şube Müdürlüğü 30 Takvim Günü

3 - İhalenin; a) Konusu b) Tarihi ve Günü c) Saati d) Son Teklif Verme Saati e) Doküman Bedeli (KDV Dahil) Atık Geçici Depolama Alanında Bulunan, Toplam 6 Kalemde 80 Ton 250 Adet İhtiyaç Fazlası Hizmet Dışı Atık Malzeme Satışı 05.11.2018 10:00 10:00 50,00 (Elli) TL f) İhalenin Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonu Tavşanlı/ KÜTAHYA g) İhalenin Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. h) İhalenin Sözleşme Türü : Sipariş Mektubu.

4 - İhale Dokümanının Görülmesi: a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, bedeli karşılığında almaları zorunludur. b) İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yerler: G.L.İ Müdürlüğü- Satınalma Şube Müdürlüğü Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / KÜTAHYA

5 - Teklifler, yukarıda 3.c maddesinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ‘Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı/KÜTAHYA’ adresi Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir. Teminat mektupları dışındaki teminatların, GLİ Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845 nolu hesaplarından birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az, idari şartnamelerde belirtildiği şekli ile 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - İhale konusu iş için kısmi teklif verilebilir.

14 - Kurumumuz bu ihalelerle ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir. İlgilenenlere duyurulur. 8803/1-1