TTK İHTİYACI OLARAK ALARMLI ÇOKLU GAZ ÖLÇERLER 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TTK İHTİYACI OLARAK ALARMLI ÇOKLU GAZ ÖLÇERLER 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİRTürkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372 251 19 00 c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i a) Niteliği, türü ve miktarı : Alarmlı Çoklu Gaz Ölçerler, 1 kalem (40 adet) b) Teslim yeri : Yerli Yükleniciler için: TTK Muayene Komisyon Şube Müdürlüğü Tesellüm ambarı. : Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı. c) Teslim tarihi : Siparişi takiben 120 takvim gününde teslimat yapılacaktır.

3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK b) Tarihi ve saati : 28/11/2018 Çarşamba saat 15.00 c) Dosya No : 946 - TTK/1589

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, f) Bu şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Teknik Şartname cevaplarına ek olarak; 1) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından tanzim edilen, malzemenin grup - 1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli ATEX sertifikası, 2) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (EC Declaration of Conformity). h)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi, i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli malı teklif eden isteklilere %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090 - Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 28/11/2018 Çarşamba saat 15.00 ‘e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No.125 Mithatpaşa Mahallesi 67090 - Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. İlan olunur. 8740/1-1