FABRİKAMIZ 2018/2019 KAMPANYA DÖNEMİ YER SİLOSUNDAN KANALLARA PANCAR TAŞINMASI HİZMETİ İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

FABRİKAMIZ 2018/2019 KAMPANYA DÖNEMİ YER SİLOSUNDAN KANALLARA PANCAR TAŞINMASI HİZMETİ İHALESİ YAPTIRILACAKTIRTürkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Yer Silosundan Kanallara Pancar Taşınması Hizmeti ihalesi Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.

İhale Kayıt No : 2018/509512

1- İdarenin a-) Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah. 65400 Erciş/VAN b-) Telefon No : 0432 388 20 09 (5 Hat) c-) Faks No : 0432 388 20 05

2- İhale Konusu Malın a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2018/2019 Kampanya döneminde Fabrikamız yer silosundaki +%20 toleranslı 50.000 ton pancarların damperli kamyonlarla yüklenerek pancar kanallarına taşınması ve boşaltılması hizmeti hizmet alımı b-) Yapılacağı Yer : Erciş Şeker Fabrikası c-) İşin Süresi : +%20 toleranslı 25 Gün

3- İhalenin a-) Yapılacağı Yer : Erciş Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu b-) Tarihi ve Saati : 25.10.2018 Çarşamba günü saat 14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Tahmil-Tahliye hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.