KOCAELİ İLİ, DİLOVASI İLÇESİ, TAVŞANCIL-2 MAHALLESİ, 240 ADA 3 NOLU 3.078,40 M2 ALANLI ARSA VASFINDA KAYITLI TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

KOCAELİ İLİ, DİLOVASI İLÇESİ, TAVŞANCIL-2 MAHALLESİ, 240 ADA 3 NOLU 3.078,40 M2 ALANLI ARSA VASFINDA KAYITLI TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIRDevlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Kocaeli ili, Dilovası İlçesi, Tavşancıl2 Mahallesi, 240 ada 3 nolu 3.078,40 m2 alanlı Arsa vasfında kayıtlı taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 590,00 (Beş yüz doksan) TL yatırılarak (Dekontlar İhale öncesi Muhasebe ve Finasman Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü (Haydarpaşa Poliklinik yanı) Haydarpaşa adresinden temin edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir.

4 - İhale konusu Kocaeli ili, Dilovası İlçesi, Tavşancıl-2 Mahallesi, 240 ada 3 nolu 3.078,40 m2 alanlı Arsa vasfında kayıtlı taşınmaz satışı için geçici teminat miktarı 10.000,00 (On bin) TL olarak belirlenmiştir. Ada Pafta Hisse oranı Yüzölçümü Niteliği Durumu Son Teklif Tarihi ve saati İhale Tarihi ve saati 240 3 Tam 3.078,40 m2 Arsa Boş 30.10.2018 - 10:30 30.10.2018 - 10:30