ARAÇ DIŞ LASTİK ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

ARAÇ DIŞ LASTİK ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIRDevlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No : 2018/510441

1 - İdarenin: a) Adresi : TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü /Atatürk Caddesi No.97 Alsancak/İZMİR b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 463 16 00 / 391-2388 Faks: 0232 463 22 48 c) Elektronik Posta Adresi : izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı : Araç Dış Lastik Alımı 12.00 R 20 Ebadında 20 Adet

3 - İhale Tarihi ve Saati: a) İhale tarihi : 08.11.2018 b) İhale Saati : 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 -Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 08.11.2018 Perşembe günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 -İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın Alma Servisi’nde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL (İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir