BOBİN OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

BOBİN OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIRDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Basım İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı aşağıda özellikleri ve miktarı yazılı sınıf 2 bobin otokopi kağıdı, teknik şartname ve ticari şartname ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır.

 

STOK NO

TİP

TÜR

CİNS

ÇEŞİT

EBAT

MİKTAR

H114152

1-CB-(Beyaz)

1

1

2

480 mm

1.000.000 m²

H114153

2-CFB- (Beyaz)

1

1

2

480 mm

1.000.000 m²

H114154

3-CF-(Beyaz)

1

1

2

480 mm

1.000.000 m²

H114142

1-CB- (Beyaz)

1

1

2

420 mm

   500.000 m2

H114143

2-CFB (Beyaz)

1

1

2

420 mm

   500.000 m2

H114144

3-CF (Beyaz)

1

1

2

420 mm

   500.000 m2

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. EVRAK BEDELİ 130TL’DİR.

a. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığından veya Ofisimize ait internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için 130.-TL ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve iç piyasadan yapılacak satın almalara ait ticari şartnamenin 2. ve dış piyasadan yapılacak satınalmalara ait ticari şartnamenin 5. maddelerinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip asgari 60 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklifler, TL (TÜRK LİRASI) OLARAK VERİLECEKTİR.

8 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT TL (TÜRK LİRASI) cinsinden verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.

9 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.

Duyurulur.

8514/1/1-1

—————

BY THE STATE SUPPLY OFFICE GENERAL DIRECTORATE

Carbonless Copy Paper (class 2) with the following specifications and quantity shall be purchased from domestic and foreign market for our Printing House Directorate through open procedure, in accordance with the provisions of the commercial and technical specifications, and additional conditionsconcerning the tender.

 

STOCK NUMBER

TYPE

SPECIES

KIND

SORT

DIMENSION

QUANTITY

BIDDING DEADLINE

H114152

1-CB- (WHITE)

1

1

2

480 mm

1.000.000 m²

 

H114153

2-CFB- (WHITE)

1

1

2

480 mm

1.000.000 m²

H114154

3-CF- (WHITE)

1

1

2

480 mm

1.000.000 m²

H114142

1-CB- (WHITE)

1

1

2

420 mm

500.000 m²

H114143

2-CFB (WHITE)

1

1

2

420 mm

500.000 m²

H114144

3-CF (WHITE)

1

1

2

420 mm

500.000 m²

 

1 - THE TENDER DOCUMENT HAS A FEE AND IT IS 130.-TL FOR THIS TENDER.

a) The tenderers can view the tender documents in the 3rd Purchasing Department of the Directorate General of State Supply Office in Ankara or in the web site of our Office. However, the tenderers to submit a proposal for the bid shall pay the tender documents fee (130.-TL) to any of our Office’sCashiers or our Office’s bank accounts.

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt shall be put in the outer envelope by adding to the tender document. The original of thereceipt shall be returned to the tenderer after opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the order, the fee of tender documents shall be returned to the tenderers.

2- The required tender documents must be put in two envelopes as one inside the other. ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes are accepted, thedocuments specified in the article 2 of the Commercial Specification on the Purchases to Be Made From Domestic Market, and in the article 5 of theCommercial Specification on the Purchases to Be Made From Abroad, the original and a copy of the bank or cashier receipt, the documents specified in theadditional conditions and the inner envelope shall all be put in the outer envelope.

3 - The bids must reach or be submitted to our Headquarters “III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı” latest by 12:00 on the mentioned date. Bidssubmitted after this time will not be taken into consideration, regardless of the delays due to mail.

4 - Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 on the bidding deadline The inner envelopes of the tenderers, whose outer envelopes of thebids have no deficiency, shall also be opened. Tenderers shall be inspected in terms of financial and technical sufficiency, if necessary.

5 - The bids shall cover the whole quantity. Partial bids shall not be taken into consideration.

6 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender.

7 - The bids shall be given in TL (TURKISH LIRA)

8 - Tenderers shall submit a bid bond in TL (TURKISH LIRAS) valid for at least 6 months as from the bidding deadline in the amount to be determined by themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. Should the guarantee be a letter of guarantee from a bank, it shall contain the expression “…the bidder shall submit the letter not in accordance with laws no 4734 and 4735, but in order to fulfill the provisions of therelevant law and the specifications…”

9 - This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph (g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to go out the tender or partially go out the tender or to award the tender to whichever tenderer it may please regarding theabove-mentioned material to be purchased.

10 - The tender shall take place through open procedure, whereby tenderers shall present their initial price quotations in writing, and continue byunderbidding orally.

To be announced to all candidates