JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIRKırıkkale İl Özel İdaresinden:

Kırıkkale İli sınırları dâhilinde ihale edilecek olan ve saha bilgileri, muhammen bedeli, teminat miktarı ve ruhsat alanı aşağıda belirtilmiş olan 1 (bir) adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası; 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10. Maddesi ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesi gereğince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihale edilecektir.

İhale Komisyonu tarafından, Ovacık Mah. Hürriyet Cad. No: 13/D Merkez/KIRIKKALE adresinde, Kırıkkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Binası Toplantı salonunda, 17.10.2018 tarihinde, Çarşamba günü, Saat 14:00’de yapılacak olup, İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Kırıkkale İl Özel İdaresi Erenler Mah. Cumhuriyet Cad. No: 158  Yahşihan/KIRIKKALE adresindeki hizmet binasının 3. katındaki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Sahası:

1 - Kırıkkale İli, Bahşili İlçesi, Çamlıca Köyü 4800,01 hektar alana sahip I30b4, I30b3 paftasında aşağıda koordinatları verilen 3329454 Erişim ve 2015/13 ruhsat No’lu saha.

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

531000

537000

537000

531000

X (YUKARI)

4410000

4410000

4402000

4402000

 

Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 101.628,17 TL’dir.

İsteklilerin İhaleye İştirak edebilmeleri için;

a) Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdanın aslı veya onaylı sureti,

2 - Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi,

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname,

6 - Bu iş için 3.048,85 TL. tutarındaki geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya Banka Teminat Mektubu,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satış şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

7 - İhale dokümanının alındığına dair Kırıkkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilecek tahakkuk fişine istinaden T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale Şubesi TR31 000 1000 316 368 23942 5214 no'lu hesabına ödenecek 500,00- TL'lik banka makbuzu,

b) Tüzel Kişiler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 - Vergi Levhası (onaylı),

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim) oluşturanların imza sirküleri,

6 - Bu iş için 3.048,85 TL. tutarındaki geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya Banka Teminat Mektubu,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satış şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

7 - İhale dokümanının alındığına dair Kırıkkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilecek tahakkuk fişine istinaden T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale Şubesi TR31 000 1000 316 368 23942 5214 No'lu hesabına ödenecek 500,00-TL'lik banka makbuzu,

8 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname,

İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Kırıkkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgeleri kapalı bir zarf içinde ihale saatine kadar İl Encümen Başkanlığına teslim edilmeleri gerekmektedir. Ayrıca, tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.